Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Projekty mesta

Mesto Strážske venuje osobitnú pozornosť získavaniu zdrojov z EU a ŠR.

Pri realizácii projektov mesto vychádza zo základného strategického dokumentu:
„Akčný plán Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky 2016 – 2022“

Realizácia projektov vychádza z finančných možností rozpočtu mesta Strážske – interných zdrojov, ale aj externých zdrojov.

Prioritou mesta je zameranie sa na získanie prostriedkov z:
- Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rámci konkrétnych operačných programov nového programového obdobia 2014 - 2020,
- zdrojov zo štátneho rozpočtu v podobe dotácií, grantov, či zdroje v rámci medzinárodnej, resp. nadnárodnej spolupráce.

Projekty s finančnou podporou EU

thumb

Rekonštrukcia Školiaceho strediska

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť a prispieť k zlepšeniu vplyvu budovy na životné prostredie a súčasne tak k ochrane zdravia ľudí.

thumb

Rekonštrukcia Mestský podnik služieb

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť a prispieť tak k ekologickej prevádzke fungovania Mestského podniku služieb a poskytovania služieb obyvateľstvu.

thumb

Opatrovateľská služba

Zámerom projektu je poskytovať opatrovateľskú službu klientom v prirodzenom domácom prostredí.

thumb

Záhradné kompostéry

Projekt je v súlade s politikou mesta týkajúcou sa nakladania so separovanými zložkami odpadov, domovým odpadom a likvidáciou biologicky rozložiteľných odpadov.

thumb

Rekonštrukcia Mestského úradu

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť a prispieť tak k ekologickej prevádzke fungovania úradu.

Projekty financované z národných zdrojov

thumb

Multifunkčné ihrisko

Hlavným dôvodom výstavby multifunkčného ihriska je podporiť rozvoj športu, aktívny pohyb a športové využitie detí a mládeže.

thumb

Obnova pamätníka

Cieľom projektu bola obnova pamätníka padlým v 1. svetovej vojne na Námestí A. Dubčeka