Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Projekty mesta

Mesto Strážske venuje osobitnú pozornosť získavaniu zdrojov z EU a ŠR.

Pri realizácii projektov mesto vychádza zo základného strategického dokumentu:
„Akčný plán Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky 2023 – 2030“

Realizácia projektov vychádza z finančných možností rozpočtu mesta Strážske – interných zdrojov, ale aj externých zdrojov.

Prioritou mesta je zameranie sa na získanie prostriedkov z:
- Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rámci konkrétnych operačných programov nového programového obdobia 2014 - 2027,
- zdrojov zo štátneho rozpočtu v podobe dotácií, grantov, či zdroje v rámci medzinárodnej, resp. nadnárodnej spolupráce.

Projekty s finančnou podporou EU

thumb

Detské ihrisko v parku

Detské ihrisko v parku

Cieľom projektu je zlepšiť podmienky na možnosti využitia voľného času detí, podporiť fyzický vývoj dieťaťa a všeobecne jeho vzťah k pohybovým aktivitám, zručnosti a predstavivosti

thumb

Účelové energetické audity budov

Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Strážske.

thumb

Terénna sociálna práca TSP II

Cieľom projektu je zabezpečenie výkonu TSP u jednotlivcov a v rodinách, ktoré sú dlhodobo vystavené sociálnemu vylúčeniu v spoločnosti.

thumb

WiFi pre Teba

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života.

thumb

Rekonštrukcia Školiaceho strediska

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť a prispieť k zlepšeniu vplyvu budovy na životné prostredie a súčasne tak k ochrane zdravia ľudí.

thumb

Rekonštrukcia Mestský podnik služieb

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť a prispieť tak k ekologickej prevádzke fungovania Mestského podniku služieb a poskytovania služieb obyvateľstvu.

thumb

Opatrovateľská služba

Zámerom projektu je poskytovať opatrovateľskú službu klientom v prirodzenom domácom prostredí.

thumb

Záhradné kompostéry

Projekt je v súlade s politikou mesta týkajúcou sa nakladania so separovanými zložkami odpadov, domovým odpadom a likvidáciou biologicky rozložiteľných odpadov.

thumb

Rekonštrukcia Mestského úradu

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť a prispieť tak k ekologickej prevádzke fungovania úradu.

Projekty financované z národných zdrojov

thumb

Prestrešenie amfiteátra

Cieľom projektu  je prestrešenie existujúceho amfiteátra nachádzajúceho sa v mestskom parku.

thumb

Detské ihrisko

Detské ihrisko je situované v medziblokovom priestore ul. Mierová a Komenského.

thumb

Údržba futbalového miniihriska

Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre ďalšie využívanie futbalového miniihriska, Zabezpečenie bezpečného a vyhovujúceho športového priestoru pre užitočné trávenie voľného času a zábavy...

thumb

Obnova klziska

Projekt s názvom „Obnova klziska v Strážskom“ rieši obnovu ľadovej plochy na jestvujúcom klzisku, ktorá predstavuje  rozšírenie základnej infraštruktúry mesta Strážske.

thumb

Obnova pamätníka

Cieľom projektu bola obnova pamätníka padlým v 1. svetovej vojne na Námestí A. Dubčeka