Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2023

Mesto Strážske vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu ustanovenom v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. V súlade s § 23 a 24 tohto zákona vykonáva preventívne protipožiarne kontroly zamerané na preverovanie dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi

  • v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, v ktorých štátny požiarny dozor nevykonáva Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Michalovce,
  • v rodinných domoch okrem bytov, v obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb a zároveň rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení.

Vykonávanie preventívnych protipožiarných kontrol
Preventívne protipožiarne kontroly sa uskutočňujú na základe vopred stanoveného plánu na obdobie kalendárneho roka, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Tento plán je možné v odôvodnených prípadoch doplniť.
Na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v meste Strážske vymenúva primátor mesta každoročne dve kontrolné skupiny. Členovia kontrolných skupín pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sú oprávnení vstupovať do objektov, zariadení, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje, vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa a od fyzických osôb. Kontrolné skupiny sa preukazujú na začiatku kontroly písomným poverením, ktoré vydá mesto a platí len spolu s občianskymi preukazmi členov skupiny.
Pri kontrolách v rodinných domoch sa zameriavajú hlavne na osvetovú činnosť: rozšírené povinnosti fyzických osôb po novele zákona o ochrane pred požiarmi, rady požiarnej prevencie pre domácnosti, pri inštalovaní a používaní vykurovacích telies - so zameraním hlavne na tuhé palivo, povinnosti vo vzťahu k prevádzkovaniu komínov, skladovanie horľavých látok a pod.

Podmienky pri požiarnej prevencii, v prípade vzniku požiaru a pri jeho likvidácii, dôležité pre ochranu života, zdravia a majetku fyzických a právnických osôb podrobnejšie upravuje Požiarny poriadok Mesta Strážske.

KONTROLNÁ SKUPINA č. 1

Vedúci skupiny - Anton Balog

Následná kontrola:
V. Holub, Bar B&L CLUB, Námestie A. Dubčeka 251/C

Preventívna kontrola:
Martin Zeleňák – Strechstav, Pri parku, Strážske
AUTO - PNEU Jonek servis, s.r.o, Majerovce 19 – Pri parku
Ľubomír Sojka, Jánošík, Strážske,
Derma IS s.r.o. – manikúra, pedikúra; Obchodná 439
Anna Vilkovská, Kaviareň Marylin
Rodinné domy  na ul. Laborecká - 11 domov
Rodinné domy na ul. Krivošťanská - 67 domov
Bytové domy na ulici Vihorlatská č. 621, 622, 623, 624 a Laborecká č. 280, 281

KONTROLNÁ SKUPINA Č. 2

Vedúci skupiny - Filip Pavúk

Preventívna kontrola
ANTEUS, s.r.o. Ďapalovce (v areáli bývalého LLEMI)
Metal Box Slovakia EU, s.r.o. Jasenov (v areáli bývalého LLEMI)
Mariana Gerbócová, J&M Recycling
Rodinné domy na ul. Pod hradom - 43 domov
Rodinné domy na ul. Okružnej - 17 domov
Rodinné domy na ul. Jahodnej - 26 domov
Bytové domy na ulici Vihorlatská č. 625, 626