Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2021

Mesto Strážske vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu ustanovenom v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. V súlade s § 23 a 24 tohto zákona vykonáva preventívne protipožiarne kontroly zamerané na preverovanie dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi

  • v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, v ktorých štátny požiarny dozor nevykonáva Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Michalovce,
  • v rodinných domoch okrem bytov, v obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb a zároveň rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení.

Vykonávanie preventívnych protipožiarných kontrol
Preventívne protipožiarne kontroly sa uskutočňujú na základe vopred stanoveného plánu na obdobie kalendárneho roka, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Tento plán je možné v odôvodnených prípadoch doplniť.
Na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v meste Strážske vymenúva primátor mesta každoročne dve kontrolné skupiny. Členovia kontrolných skupín pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sú oprávnení vstupovať do objektov, zariadení, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje, vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa a od fyzických osôb. Kontrolné skupiny sa preukazujú na začiatku kontroly písomným poverením, ktoré vydá mesto a platí len spolu s občianskymi preukazmi členov skupiny.
Pri kontrolách v rodinných domoch sa zameriavajú hlavne na osvetovú činnosť: rozšírené povinnosti fyzických osôb po novele zákona o ochrane pred požiarmi, rady požiarnej prevencie pre domácnosti, pri inštalovaní a používaní vykurovacích telies - so zameraním hlavne na tuhé palivo, povinnosti vo vzťahu k prevádzkovaniu komínov, skladovanie horľavých látok a pod.

Podmienky pri požiarnej prevencii, v prípade vzniku požiaru a pri jeho likvidácii, dôležité pre ochranu života, zdravia a majetku fyzických a právnických osôb podrobnejšie upravuje Požiarny poriadok Mesta Strážske.

KONTROLNÁ SKUPINA č. 1

Vedúci skupiny - Anton Balog

Rodinné domy na ulici:
Sama Chalupku 4 domy
Pri parku 4 domy
Za záhradami 6 domov    
Kasárenská 8 domov
Gaštanová 10 domov

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ v OD LABOREC:
- NIKÉ, s.r.o. Bratislava

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ v budove POŠTY
- PEKÁREŇ ILaS s.r.o., Snina - večierka
- Anna Kasardová, kaderníctvo, holičstvo
- MAMIT, s.r.o., Mitro Matúš
- Júlia Oravcová, kancelária

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ v budove ul. Mierová 271
- M.J.V., s.r.o. Vranov nad Topľou
- V-PERFEKT, Ing. Jozef Varga
- MEDIJOMA, s.r.o, Strážske - lekáreň
- Praktik Textil, s.r.o. Trnava

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ v budove krytu CO
MILK-AGRO, s.r.o. Prešov
Anna Bačovčinová, krajčírstvo

Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ
OZS, s.r.o. Strážske
Phartemide, s.r.o. Humenné, Lekáreň Strážske
Behúnová Mária, Humenné, GO-GO klub, ul. Mierová
Martin Hajdučko, Reštaurácia AZTÉKA
Bindzarová Tatiana - T.M.B., Strážske – výkupňa druhotných surovín.

Bytové spoločenstvá:
SVB a NP Chemik

KONTROLNÁ SKUPINA Č. 2

Vedúci skupiny - Marek Ruščanský

Rodinné domy na ulici:
Zámočnícka 47 domov
Brezová    4 domy
Agátová 5 domov
Lipová 6 domov

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ:
Regena ES, s.r.o., Mierová 142, Strážske
HaMi, s.r.o., Strážske  – pohostinstvo Ihrisko
Simona Muravská, reštaurácia Baffone, Krivošťanská 370, Strážske
Frátriková Bibiána, Helèn-kozmetika-kaderníctvo, Obchodná 439, Strážske

Bytové spoločenstvá:
BS DUBYT, Družstevná 503
BS ZAFÍR, Okružná 457