Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2019

Mesto Strážske vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu ustanovenom v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. V súlade s § 23 a 24 tohto zákona vykonáva preventívne protipožiarne kontroly zamerané na preverovanie dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi

  • v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, v ktorých štátny požiarny dozor nevykonáva Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Michalovce,
  • v rodinných domoch okrem bytov, v obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb a zároveň rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení.

Vykonávanie preventívnych protipožiarných kontrol
Preventívne protipožiarne kontroly sa uskutočňujú na základe vopred stanoveného plánu na obdobie kalendárneho roka, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Tento plán je možné v odôvodnených prípadoch doplniť.
Na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v meste Strážske vymenúva primátor mesta každoročne dve kontrolné skupiny. Členovia kontrolných skupín pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sú oprávnení vstupovať do objektov, zariadení, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje, vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa a od fyzických osôb. Kontrolné skupiny sa preukazujú na začiatku kontroly písomným poverením, ktoré vydá mesto a platí len spolu s občianskymi preukazmi členov skupiny.
Pri kontrolách v rodinných domoch sa zameriavajú hlavne na osvetovú činnosť: rozšírené povinnosti fyzických osôb po novele zákona o ochrane pred požiarmi, rady požiarnej prevencie pre domácnosti, pri inštalovaní a používaní vykurovacích telies - so zameraním hlavne na tuhé palivo, povinnosti vo vzťahu k prevádzkovaniu komínov, skladovanie horľavých látok a pod.

Podmienky pri požiarnej prevencii, v prípade vzniku požiaru a pri jeho likvidácii, dôležité pre ochranu života, zdravia a majetku fyzických a právnických osôb podrobnejšie upravuje Požiarny poriadok Mesta Strážske.

KONTROLNÁ SKUPINA č. 1

Vedúci skupiny - Anton Balog

Následná kontrola:
- Ľubomír Sojka, JÁNOŠÍK v Dome služieb

Preventívna kontrola
Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ:

1. v OD LABOREC:
- Imrich Meňovčík, obchod MIX
- KARMEN - veľkoobchod potravín, s.r.o. Prešov, (Potraviny CBA),
- Mgr. Želmíra Vasilková, stávková kancelária,
- Renáta Misárová, REMI,
- TAURIS Cassovia, s.r.o., predajňa mäsa,
- Svetlana Šivecká, kvetinárstvo,
- Zlatuša Ciganocová, kaderníctvo,
- Notársky úrad, JUDr. Mušková,
- Silvia Magurová, kaderníctvo,
- Ing. Marek Darida, Prvá stavebná sporiteľňa,
- Komunálna poisťovňa,
- Ján Horňák – REKLAMS,
- OZ Naša voľba, predseda o.z - PhDr. Alena Jurečková
- OZ Tanečný aerobik, predseda o.z. - Jana Balická

2. Iní:
- Peter Fedor, Reštaurácia DIAMANT
- Tkáč Marek RAM JOB AUTO MOTO, v bývalom Automotoklube

Bytové spoločenstvá:
- BS ŠTVORBYT, Družstevná ul., p. Bobík

Rodinné domy na uliciach:
- Fraňa Kráľa 26 domov
- Pavla Horova 12 domov
- Osloboditeľov č. 18 1 dom

KONTROLNÁ SKUPINA Č. 2

Vedúci skupiny - Marek Ruščanský

Následná kontrola:
- OSBD Michalovce – bytové domy Komenského 668 a 669
- BS TRIBYT, p. Pavel Zápotočný

Preventívna kontrola
Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ:

1. v Dome služieb:
- FILBER, s.r.o Udavské, konateľ: Róbert Varga,
- Emília Sidorová, Hostinec u Ľudmily,
- Jana Štupáková, kaviareň,

2. na Chemiku:
- MUDr. Jozef Seiler, praktický lekár pre dospelých

3. Iní:
- Ing. Ján Ondo, pekáreň na ulici Kasárenskej a predajňa v Dome služieb,
- HOAN Ngo The, Košice – predaj textilu na ul. Mierovej (OD Jednota)
- Marek Michlovič, ul. Mierová, BAR Kocka
- Valéria Ščobíková, ul. Mierová, second hand
- Valéria Gažová, ul. Mierová (predaj textilu)
- Zuzana Semková, ul. Mierová, pizzéria a reštaurácia Lavazzu
- Helena Hrubá, ul. Mierová (autobusová zastávka)
- Zajac Igor AUTOKOZMETIKA, ul. Okružná
- Katarína Magdošková - DEPAE, ul. Okružná 442
- Big Man SOLARIUM, s.r.o., prevádzka na ulici Sama Chalupku,
- MUDr. Korekačová Miroslava, ambulancia na U2,
- Marián Konečný – MONTES, penzión Vážka,
- Jakub Kaňuch – Kaňuchstav, v požiarnej zbrojnici

Rodinné domy na uliciach:
- Kollárova 15 domov
- Štúrova 23 domov