Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Správne polatky

Zákon 145/1995 o správnych poplatkoch upravuje správne poplatky, ktoré vyberajú orgány štátnej správy, obce, štátne archívy a zastupiteľské úrady ( správne orgány). Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov.

I. ČASŤ Všeobecná správa

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu - 2,00 €
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí - 5,00 €
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku - 2,00 €
v cudzom jazyku - 3,00 €
d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike - 9,50 €
Oslobodenie:
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena i) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.
Poznámky:
1. Poplatok podľa písmena a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.
3. Poplatok podľa písmena p) tejto položky sa vyberá podľa čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú.v. EÚ L 200, 26. 7. 2016).

Položka 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis - 2,00 €
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis - 5 €
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) - 10,00 €
2. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov - 2,00 €
Oslobodenie:
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.
Poznámka:
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(poznámka autora: ide o zákonné znenie no zákon č. 311/1992 Zb. bol zrušený a nahradený zákonom č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a dolnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) - 5 €
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.
11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania - 16,50
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
1. fyzická osoba - 9,50 €
2. právnická osoba - 165,50 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

II. ČASŤ Vnútorná správa

Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík - 2,00 €

Položka 17
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky - 10,00 €

Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15 medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 20,00 €
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 20,00 €
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20,00 €
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15) - 70,00 €
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami - 35,00 €
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom - 70,00 €
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200,00 €
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt16) - 200,00 €
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nPoplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad,15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.
15) § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z. z.

III. ČASŤ Pôdohospodárstvo

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný - 1,50 €
b) mesačný - 3,00 €
c) ročný - 7,00 €
d) trojročný 17,00 €
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

V. ČASŤ Stavebná správa

Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu - 40,00 €
2. pre právnickú osobu - 100,00 €
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby - 20,00 €
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) , osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámky:
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu - 50,00 €
2. na stavbu bytového domu - 200,00 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m² - 25,00 €
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m² - 50,00 €
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu - 35,00 €
2. bytových domov - 100,00 €
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30,00 €
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 30,00 €
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m², malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 30,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská - 30,00 €
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady - 30,00 €
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 50,00 €
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 50,00 €
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m², malé čistiarne odpadových vôd, jazierka  - 50,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská - 50,00 €
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady - 50,00 €
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) - 20,00 €
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane - 100,00 €
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane - 200,00 €
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane - 400,00 €
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane - 600,00 €
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane - 800,00 €
nad 10 000 000 eur - 1000,00 €
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby - 50,00 €
i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m² - 60,00 €
j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m² - 150,00 €
Oslobodenie:
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky:
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok .
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu - 100,00 €
2. Fyzikcú osobu - 30,00 €
b) Žiadosť o zmenu doby trvania
1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m² - 60,00 €
2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m² - 150,00 €
c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu - 50,00 €
2. fyzickú osobu - 20,00 €
d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m² - 30,00 €
e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu - 30,00 €
2. fyzická osoba  - 10,00 €
f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia - 80,00 €
g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby - 10,00 €
h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe - 30,00 €
i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby - 10,00 €
Oslobodenie:
1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1.októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby - trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 - 30,00 €
2. na odstránenie stavby, (poplatok sa vyberá za každý objekt)
pre právnickú osobu - 50,00 €
pre fyzickú osobu - 20,00 €
3. terénnych úprav pre
právnickú osobu - 100,00 €
fyzickú osobu - 20,00 €
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti - 100,00 €
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia - 20,00 €
Oslobodenie:
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom - 35,00 €
2. bytový dom - 120,00 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m² - 25 €
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m² - 50 €
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu - 25,00 €
2. bytových domov - 50,00 €
d)na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 20,00 €
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 20,00 €
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m², malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 20,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská - 20,00 €
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady - 20,00 €
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 30,00 €
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 30,00 €
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m², malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 30,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská - 30,00 €
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady - 30,00 €
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) - 20,00 €
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane - 60,00 €
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane - 120,00 €
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane  -250,00 €
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane - 400,00 €
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane - 530,00 €
nad 10 000 000 eur - 660,00 €
h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m² - 50,00 €
Oslobodenie:
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky:
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok .
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

VI. ČASŤ Doprava

Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie
a) diaľnic a rýchlostných ciest - 200,00 €
b) ciest - 120,00 €
c) miestnych komunikácií - 80,00 €
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť poplatok podľa tejto položky o 50 % alebo o 100 %. V závislosti od rozsahu a doby užívania pozemnej komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok podľa tejto položky o 50 %, o 100 % alebo o 200 %.

Položka 84
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu - 40,00 €
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

X. ČASŤ Životné prostredie

Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p)
1. fyzická osoba - 10,00 €
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou - 100,00 €
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)
36p) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č.

Položka 162
ac) Vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách 38b - 5,00 €
af) Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu 38e)  - 10,00 €
38b) § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
38e) 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z.

XXIV. ČASŤ VÝKON VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY

Položka 275
a) Poskytnutie asistovanej služby za vyhotovenie výpisu z registra trestov, odpisu registra trestov, za poskytnutie výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe a za poskytnutie odpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) podľa položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov - 2 €
b) Poskytnutie asistovanej služby pri vyhotovení a vydaní výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po vykonaní zápisu podľa § 285 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku v listinnej podobe podľa položky 24b písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov - 4,50 €
c) Poskytnutie asistovanej služby pri vydaní výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu podľa položky 10 písm. a) prvého bodu sadzobníka správnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov - 4 €
d) Poskytnutie asistovanej služby pri iných úkonoch, ako sú uvedené v písmenách a) až c), integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov - 50 % zo sadzby poplatku príslušnej položky sadzobníka správnych poplatkov alebo sadzobníka súdnych poplatkov, najviac70 eur.
e) Poskytnutie zaručenej konverzie podľa § 39 ods. 8 zákona č. 305/2013 Z. z. integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky:
1. za vytvorenie osvedčovacej doložky - 1,00 €
2. za každých, aj začatých päť strán pôvodného listinného dokumentu formátu A4 - 0,50 €
3. za každých, aj začatých päť strán pôvodného listinného dokumentu formátu A3 - 1,00 €
4. za každých, aj začatých päť strán novovzniknutého listinného dokumentu formátu A4 - 1,00 €
5. za každých, aj začatých päť strán novovzniknutého listinného dokumentu formátu A3 - 2,00 €
6. za zaručenú konverziu jedného elektronického dokumentu podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona - 0,50 €
7. ak sa na zaručenú konverziu použije technológia optického rozpoznávania znakov (OCR), za každú, aj začatú stranu novovzniknutého listinného dokumentu formátu A4 - 5,00 €
8. ak sa na zaručenú konverziu použije technológia optického rozpoznávania znakov (OCR), za každú, aj začatú stranu novovzniknutého listinného dokumentu formátu A3 - 10,00 €
9. za každú, aj začatú stranu formátu A4 novovzniknutého dokumentu obsahujúcu konverziu informačného obsahu podľa § 2 písm. g) zákona - 0,50 €
Poznámka
1. Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.
2. Súčasťou poplatku podľa písmena e) sú aj hotové výdavky na spotrebný materiál.