Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta

Názov projektu: Rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta
Program: Ochrana a využívanie vôd
Výzva: Environmentálny fond – Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018
Podané: 27.10.2017
Schválené: 13.03.2018
Schválený NFP: 100 000 €
Výška spolufinancovania: 70 388,59 EUR
Predpokladaný začiatok: 05/2018
Predpokladaný koniec: 09/2018

Cieľ a zámer projektu:
Cieľom projektu je rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta Strážske (3. etapa Stoka A)
Stavba bude slúžiť na odvádzanie odpadových vôd splaškových z časti katastra mesta Strážske, ulica Gaštanová, Brezová, časť ul. Agátová a Lipová. Stoková sieť je navrhnutá ako delená, splašková, gravitačná.
Potreba výstavby tejto časti kanalizácie vychádzala z nutnosti ochrany podzemných a povrchových vôd, ako aj štandardného vybavenia obyvateľov na uvedených uliciach v meste.
Projekt rieši vybudovanie a prevádzku stavby určenej na nakladanie so splaškovými odpadovými vodami. Po ukončení výstavby bude zariadenie v správe vodárenskej spoločnosti VVS a.s.

Realizácia projektu:
Zmluva o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu je účinná. Zmluva s dodávateľom STAVOCONZULT, spol. s r.o. účinná. Lehota výstavby bola dodržaná v súlade so Zmluvou o dielo.

V súlade s vydaným kolaudačným rozhodnutím na stavbu „Rozšírenie stokovej siete mesta Strážske“ oznamujeme obyvateľom rodinných domov na ul. Gaštanovej, Lipovej, Brezovej a Agátovej v Strážskom sa môžu pripojiť na verejnú kanalizáciu, na základe žiadosti o pripojenie na zákazníckom centre Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Závod Michalovce.

K žiadosti o pripojenie je potrebné predložiť:
- doklad totožnosti
- list vlastníctva (nie starší ako tri mesiace, stačí z internetu)
- kópiu katastrálnej mapy (nie staršia ako tri mesiace, stačí z internetu) so zakreslením dimenzie kanalizačnej prípojky
- odpočet stavu vodomera.