Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Zoznam vnútorných predpisov

Na základe uznesenia 228/2017 zo dňa 27. 04. 2017 Mesto Strážske zverejňuje zoznam vnútorných predpisov Mesta a ním zriadených RO a PO.

Zoznam Vnútorných predpisov a Smerníc Mesta Strážske, Námestie A. Dubčeka 300

 • 1/2005 Pracovný poriadok
 • 2/2005 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
 • 5/2005 Organizačný poriadok mestského úradu
 • 6/2005 Zásady na obeh účtovných dokladov
 • 7/2005 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Strážske
 • Zásady vybavovania sťažností  v podmienkach samosprávy mesta Strážske
 • 2/2010 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Strážskom
 • 3/2010 Odmeňovanie osôb vykonávajúcich opatrovateľskú službu
 • 4/2010 Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Strážskom a zástupcu primátora mesta Strážske
 • 5/2010 Tvorba a použitie sociálneho fondu zamestnancov Mesta Strážske
 • Smernica primátora mesta Strážske č. 2/2011 o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach samosprávy mesta Strážske
 • Smernica primátora mesta č. 1/2012 Prevádzka služobných motorových vozidiel
 • 2/2013 Podmienky prenájmu plôch na umiestnenie reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta Strážske
 • Komisie mestského zastupiteľstva
 • Požiarny poriadok mesta Strážske
 • č. 5/2016/BOZP na poskytovanie OOPP
 • č. 4/2016/BOZP na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
 • č. 3/2016/BOZP na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP
 • č. 2/2016/BOZP na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok
 • č. 1/2016/BOZP pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • 1/2016 Smernica, ktorá upravuje pravidlá a podmienky používania informačného systému - kamerový monitorovací systém mesta Strážske
 • Zásady  pre  poskytovanie  finančného  príspevku na  stravovanie  dôchodcov
 • Vnútorný predpis 1/2017 o cenách za prenájom nebytových priestorov, garáží a pozemkov
 • Smernica primátora č. 1/2018 pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Strážske
 • Vnútorný predpis 1/2019 o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania podnetov s oznamovaním protispoločenskej činnosti
 • Smernica číslo 1/2019 Registrarúrny poriadok Mestského úradu Strážske
 • 1/2020 Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku
 • 1/2021 Smernica finančné riadenie a finančná kontrola
 • 2/2021 Smernica o postupoch pri verejnom obstaravaní

Zoznam vnútorných predpisov materskej školy, Družstevná 506 Strážske

 • Školský poriadok
 • Prevádzkový poriadok
 • Štatút MŠ
 • Školský vzdelávací program – Kuk do sveta... + Učebné osnovy
 • Organizačný poriadok
 • Pracovný poriadok
 • Koncepčný zámer rozvoja MŠ
 • Vnútorný predpis č.3/2009 pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy
 • Smernica č. 4/2010 o odmeňovaní pedagogických zamestnancov
 • Smernica č. 5/2011 Tvorba a využitie sociálneho fondu
 • Smernica č. 7/2011 O slobodnom prístupe k informáciám
 • Vnútorný predpis č.8/2012 štruktúra karierových pozícií v MŠ
 • Vnútorný predpis č.9/2013 štruktúra karierových pozícií v MŠ
 • Vnútorný predpis č.10/2013 o stravovaní zamestnancov MŠ
 • Vnútorný predpis č.11/2013 štruktúra karierových pozícií v MŠ
 • Vnútorný predpis č.12/2013 štruktúra karierových pozícií v MŠ
 • Vnútorná smernica č.13/2014 o hodnotení zamestnancov
 • Vnútorný predpis č.14/2014 štruktúra karierových pozícií v MŠ
 • Vnútorný predpis č.1/2015 pre vybavovanie sťažností
 • Vnútorný predpis č.2/2015 štruktúra karierových pozícií v MŠ
 • Vnútorný predpis č.3/2015 zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle Z.č.307/2014 Z.z.
 • Vnútorný predpis č.4/2015 štruktúra karierových pozícií v MŠ
 • Vnútorný predpis č.2/2016 štruktúra karierových pozícií v MŠ
 • Vnútorný predpis č.5/2016 štruktúra karierových pozícií v MŠ
 • Smernica č.3/2016 o verejnom obstarávaní
 • Smernica č.4/2016 o registratúrnom poriadku
 • Smernica č.1/2017 o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti MŠ
 • Vnútorný predpis 1/2019 o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Zoznam platných smerníc, príkazov, vnútorných predpisov MsPS mesta Strážske:

 • S-1/2009-FIN z 29.6.2009 - Evidovanie, odpisovanie a účtovanie majetku (odpisový plán, drobný DHM)
 • S-1/2007-FIN z 15.10.2007 - Inventarizácia stavu majetku a záväzkov
 • S-01/2013-FIN z 1.1.2013 - Spisový, archívny a skartačný poriadok účtovných písomností a účtovných záznamov
 • S-01/2011-FIN z 1.12.2011 - Zásady vedenia pokladne
 • S-01/2014-FIN z 1.1.2014 - Smernica o používaní, riadení a prevádzke služobných motorových vozidiel v MsPS mesta Strážske
 • Dodatok č.1 k smernici S-01/2014/D/1-FIN
 • Vnútorný predpis č.1/2015-R - Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
 • S-01/2016-FIN z 1.1.2016 - Pre výkon finančnej kontroly
 • S-01/2017-FIN z 3. 3. 2017 - O aplikácii zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • S-1/2016-R z 1.1.2016 - O vybavovaní sťažností
 • Vnútorný predpis - Mzdový poriadok z 1.1.2012
 • Vnútorný predpis - Pracovný poriadok z 6.6.2005
 • Smernica o BOZP r.2013
 • Smernica o používaní OOPP - osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Smernica na kontrolu používania alkoholických nápojov a iných omamných látok

Zoznam vnútorných smerníc a predpisov centra voľného času, Družstevná 509 Strážske:

 • Výchovný program Centra voľného času Strážske  “Za detským poznaním“
 • Školský poriadok CVČ Strážske
 • Organizačný poriadok CVČ Strážske
 • Prevádzkový poriadok CVČ Strážske
 • Pracovný poriadok pre pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov Centra voľného času Strážske
 • Plán kontinuálneho vzdelávania
 • Koncepcia rozvoja CVČ Strážske na roky 2016-2021
 • Smernica Centra voľného času Strážske  č. 2/2016 o registratúrnom poriadku
 • Zásady vyhotovenia, evidovania, používania a likvidovania úradných pečiatok
 • Vnútorný predpis č.1/2010 – Mzdový predpis
 • Vnútorný predpis č.2/2010 – Vedenie účtovníctva
 • Vnútorný predpis č.3/2010 – Vedenie pokladne
 • Vnútorný predpis č.6/2010 – Slobodný prístup k informáciám v podmienkach CVČ Strážske
 • Vnútorný predpis č.7/2010 – Zásady postupu pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností v podmienkach CVČ Strážske
 • Vnútorný predpis č.1/2012 Tvorba a použitie sociálneho fondu zamestnancov CVČ
 • sobe vykonávania inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v CVČ Strážske
 • Vnútorný predpis č.1/2014 – Verejné obstarávanie v podmienkach CVČ Strážske
 • Vnútorný predpis č.1/2015 – Zásady podávania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.
 • Smernica č.1/2016 – o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti CVČ Strážske
 • Bezpečnostný projekt informačného systému spracovaný v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Vnútorný predpis č.2010/1 – BOZP Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Vnútorný predpis č.2010/2 – BOZP Traumatologický plán
 •  Vnútorný predpis č.2010/3 – BOZP  Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri voľnočasových aktivitách detí a iných osôb
 • Vnútorný predpis č.2010/4 – Organizovanie a zabezpečenie celodenného prímestského tábora s dennou dochádzkou, odborných sústredení a jednorazových podujatí uskutočňovaných počas prázdninovej činnosti
 • Vnútorný predpis č.2010/5 – BOZP Analýza rizík pri práci a identifikácia nebezpečenstiev a ohrození
 • Vnútorný predpis č.2010/6 -BOZP Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Vnútorná smernica č.1/2014 – BOZP na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu pre zamestnancov CVČ
 • Požiarny štatút

Zoznam vnútorných smerníc a predpisov základnej školy, Mierová 1 Strážske

 • Kolektívna zmluva
 • Školský vzdelávací program
 • Vnútorný poriadok školy
 • Školský poriadok školy a školských zariadení
 • Organizačný poriadok Základnej školy Mierová 1 Strážske
 • Prevádzkový poriadok základnej školy
 • Pracovný poriadok pre pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ
 • Plán kontinuálneho vzdelávania
 • Smernica o postupe pri úplnom a čiastočnom oslobodení žiakov od telesnej a športovej výchovy a telesnej výchovy
 • Smernica Základnej školy Mierová 1 v Strážskom č. 2/2016 o registratúrnom poriadku
 • Vnútorná smernica č. 1/2015 pre vybavenie sťažnosti
 • Smernica č. 1/2016 Zásady finančnej kontroly
 • Vnútroorganizačná smernica o vedení pokladničnej agendy
 • Smernica riaditeľa školy č.1/2013 pre vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Základnej škole Strážske
 • Vnútropodniková smernica č.1/2006 o obehu účtovných dokladov
 • Smernica č. 2/2006 o obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou § 102 zákona)
 • Smernica č. 4/2005 pracovné cesty a cestovné náhrady
 • Smernica č. 3/2005 na ochranu objektov, majetku a cenných predmetov
 • Zásady vyhotovenia, evidovania, používania a likvidovania úradných pečiatok
 • Smernica pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Koncepcia politiky BOZP
 • Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • Smernica pre ručnú manipuláciu s bremenami
 • Interná smernica na určenie postupov pri vzniku školského úrazu

Zoznam vnútorných predpisov ZUŠ v Strážskom, Družstevná 509 Strážske

 • Zriaďovacia listina
 • Štatút Základnej umeleckej školy
 • Školský poriadok
 • Organizačný poriadok
 • Pracovný poriadok
 • Vnútorný pracovný poriadok pre učiteľov
 • Vnútorný žiacky poriadok
 • Prevádzkový poriadok
 • Štatút ZUŠ
 • Školský vzdelávací program – Talent a vzdelanie plodí kvalitné umenie.
 • Učebné osnovy
 • Koncepčný zámer rozvoja ZUŠ
 • Smernica o podávaní, vybavovaní, prijímaní, evidovaní sťažností podaných v ZUŠ
 • Metodické usmernenie k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov
 • Plán kontinuálného vzdelávania
 • Registratúrny poriadok
 • Vnútorný predpis – BOZP Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Smernica o vykonávaní kontroly požívania alkoholu omamných a psychotropných látok
 • Traumatologický plán
 • Požiarny evakuačný plán
 • Vnútorná smernica na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu pre zamestnancov
 • Smernica na určenie postupov pri vzniku školského úrazu
 • Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.
 • Smernica pre ručnú manipuláciu s bremenami
 • Požiarno evakuačný plán
 • Požiarne poplachové smernice
 • Organizačná smernica – zásady obehu a preskúmania účtovných dokladov
 • Organizačná smernica  na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly
 • Vnútorný predpis  Tvorba a použitie sociálneho fondu zamestnancov ZUŠ
 • Smernica o spôsobe vykonávania inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v ZUŠ
 • Organizačnú smernicu o čerpaní dovoleniek, náhradného voľna, lekárskych vyšetrení a o pracovných cestách
 • Kritéria prijímania pedagogických  zamestnancov
 • Hodnotenie pedagogického a odborného zamestnanca