Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít

Názov projektu: Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít
Operačný program: Operačný program Efektívna verejná správa
Prioritná os: 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna
Cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
Výzva: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2 - Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho  rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy
Podané: 30.7.2020 Schválené: 21.01.2021

Prijímateľ: Mesto Michalovce
Partner 1: Mesto Strážske
Partner 2: Mesto Veľké Kapušany

Schválený NFP: 396 142,43 €
Spolufinancovanie: 20 849,60 €
Oprávnené výdavky pre Mesto Michalovce: 165 229,38 €
Oprávnené výdavky pre Mesto Strážske: 146 124,88 €
Oprávnené výdavky pre Mesto Veľké Kapušany: 105 637,77 €
Termín realizácie projektu: Od 1.5.2021 do 31.10.2023
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu

logo

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Cieľ a zámer projektu
Mestá okresu Michalovce, Strážske a Veľké Kapušany budú realizovať projekt Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít v najmenej rozvinutom okrese Michalovce.
Cieľom projektu je optimalizovať procesy verejnej správy, vytvoriť nové politiky posilnením odborných kapacít regionálneho rozvoja. Mestá okresu Michalovce, Strážske a Veľké Kapušany vďaka projektu navýšia personálne odborné kapacity pre zefektívnenie práce verejnej správy. Samosprávy budú realizovať analogické aktivity, ktoré umožnia vzájomnú spoluprácu miest v okrese, súčasne vytvoria priestor pre prepojenie vypracovaných koncepcií a strategických materiálov aj v súvislosti s novým programovacím obdobím 2021-2027. Celkom bude v projekte vytvorených 5,4 úväzkov pracovných miest, pričom výsledkom projektu bude 7 strategických, koncepčných materiálov a súčasne 8 analytických dokumentov a projektových zámerov počas doby realizácie projektu.

Hlavná aktivita Mesta Strážske pozostáva z nasledujúcich čiastkových aktivít:

  • Vytvorenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky 2021 – 2030 v súlade s platnou legislatívou, integrácia prvkov Smart city do projektových zámerov ako aj vypracovanie stratégie Smart city ako súčasť nového PHSR.
  • Vytvorenie Koncepcie miestneho územného systému ekologickej stability v súlade s platnou legislatívou.
  • Tvorba projektových zámerov, analýz pre žiadosti o Nenávratný finančný príspevok (dotáciu, grant) v súlade s aktualizovanými projektovými zámermi PHSR mesta, v súlade s koncepciou ekologickej stability a to najmä:
    - Tvorba analytického dokumentu starostlivosti o dreviny

Realizácia projektu:
Zmluva o NFP nadobudla účinnosť 22.4.2021. Partneri začali projekt realizovať úvodným stretnutím 29.4.2021.