Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Informácie k zákonu č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Z vašej žiadosti o infomácie adresovanej Mestu Strážske musí byť zrejmé:
- adresáta, t. j. Mestský úrad Strážske,Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
- kto ju podáva; meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo
- určenie informácií, ktorých sprístupnenie sa žiada
- spôsob sprístupnenia informácie, ktoré žiadateľ navrhuje

Spôsoby sprístupňovania informácií:
- písomne na adresu Mestského úradu Strážske, Námestie A. Dubčeka 300/1, 072 22 Strážske
- ústne, v úradných hodinách na sekretariáte MsÚ
- telefonicky na tel. čísle 056/6491431
- faxom na faxové číslo 056/6477275
- elektronickou poštou na e-mailovú adresu: strazske@strazske.sk
- iným technicky vykonateľným spôsobom

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií:
- za sprístupnenie informácie faxom 0,50 € za stranu
- za sprístupnenie informácie telefonicky 0,15 € za minútu
- za sprístupnenie informácie e-mailom bezplatne
- poplatky spojené s odoslaním poštou podľa tarify Slovenskej pošty, a.s.
- náklady spojené so zaobstaraním obálok 0,10 € za kus
- za prekopírovanie jednej strany formátu A4 0,10 €
- za prekopírovanie obojstranne formátu A4 0,15 €
- za sprístupnenie informácie na CD nosiči 0,35 € za jeden nosič
- za sprístupnenie informácie na DVD-R 0,40 € za jeden nosič

Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti sprístupniť požadovanú informáciu môže žiadateľ podať odvolanie na Mestský úrad v Strážskom. O odvolaní rozhodne primátor mesta do 15 dní od doručenia odvolania. Ak primátor v tejto lehote o odvolaní nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti je preskúmateľné súdom.