Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07,00 hod do 20,00 hod.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený:
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 268/2022 zo dňa 14.07.2022 schválilo: V meste Strážske bude utvorený 1 volebný obvod, v ktorom sa bude voliť 11 poslancov.

Primátor mesta Strážske v súlade s § 19 ods. 5 v nadväznosti na § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vymenoval  dňa 12.07.2022 za zapisovateľku Mestskej volebnej komisie v Strážskom Mgr. Marcelu Dankovú, pracovníčku mesta Strážske.

Kontaktné údaje zapisovateľky Mestskej volebnej komisie v Strážskom:
Marcela Danková
Mesto Strážske
Mestský úrad Strážske
Námestie Alexandra Dubčeka 300/1
072 22 Strážske
Tel. 056/6886953
E-mail: marcela.dankova@strazske.sk, volby@strazske.sk

Súbory na stiahnutie:
- Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29. októbra 2022 (pdf 204,35 kB)
- Vymenovanie zapisovateľky Mestskej volebnej komisie v Strážskom pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022 (pdf 202,41 kB)