Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Vodozádržné opatrenia ako podpora zlepšenia klímy v meste Strážske

Názov projektu: Vodozádržné opatrenia ako podpora zlepšenia klímy v meste Strážske
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Cieľ: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Výzva: OPKZP-PO2-SC211-2018-40
Výška NFP: 299.569,90 €
Začiatok realizácie projektu: 02/2019
Predpokladaný koniec: 10/2022

logo

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

Cieľ a zámer projektu:
Hlavný cieľ predkladaného projektu, ktorým je zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy bude dosiahnutý vybudovaním dvoch vodozádržných opatrení ako podpory zlepšenia klímy v záujmovom území.
Prvým opatrením je „Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske“, kde dôjde ku zachytávaniu zrážkovej vody zo strechy základnej školy. Následne bude zrážková voda zvedená do podzemnej zbernej nádrže a bude využívaná na polievanie ihriska a okolia areálu školy. Cieľ daného opatrenia v rámci predkladaného projektu bude dosiahnutý vybudovaním a sprevádzkovaním zberného systému zrážkovej vody, čím dôjde v plnom rozsahu ku naplneniu špecifického cieľa 2.1.1. Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy v lokalite.
Druhým opatrením „Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske“, kde bude zo strechy mestského úradu zachytávaná zrážková voda do podzemnej zbernej nádrže. Zachytená zrážková voda bude povrchovým kanálom zvedená do zberného jazierka. Vytvorené zberné jazierko na námestí bude slúžiť pre obyvateľov mesta Strážske ako podpora zlepšenia klímy v záujmovom území. Mesto uvažuje v čase s menším počtom zrážok využiť zachytenú zrážkovú vodu aj na zalievanie okolitej verejnej zelene. Cieľ daného opatrenia v rámci predkladaného projektu bude dosiahnutý vybudovaním a sprevádzkovaním zberného systému zrážkovej vody a zberného jazierka, čím dôjde v plnom rozsahu ku naplneniu špecifického cieľa 2.1.1. Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy v lokalite.

Realizácia projektu
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť 24.06.2021.