Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ

Názov projektu: Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Mierová 1 v Strážskom
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším
Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Výzva: IROP-PO2-SC222-2016-13
Podané: 13. 12. 2018
Schválené: 18. 07. 2019
Schválený NFP: 80149,25 €
Začiatok realizácie projektu: 07/2020
Ukončenie realizácie preojektu: 02/2021

Cieľ a zámer projektu
Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Mierová 1 v Strážskom reaguje na problém neuspokojivej úrovne kľúčových kompetencií žiakov základnej školy predovšetkým v oblasti polytechnickej, jazykovej a informačnej výchovy, ktorá po ukončení ZŠ nepriaznivo ovplyvňuje ich ďalšie odborné vzdelávanie, uplatnenie na trhu práce a tým aj kvalitu života. Projekt prispieva k riešeniu tohto problému vytvorenie priestorových a materiálno – technických   podmienok pre celkové skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zvýšenie kľúčových kompetencii žiakov ZŠ s intenzívnym využitím prvkov inkluzívneho vyučovania.

Celkovým cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej ZŠ Mierová 1 v Strážskom v predmetoch jazyková, polytechnická a informačná výchova.
Špecifické ciele projektu sú:
- zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v predmete informačná výchova prostredníctvom rozšírenia existujúcej školskej knižnice a zlepšenia jej technického a materiálového vybavenia
- zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v predmetoch jazyková výchova prostredníctvom  zriadenia jazykovej učebne
- zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v predmete polytechnická výchova prostredníctvom zlepšenia technického vybavenia 2 polytechnických učební.

Realizácia projektu
Zmluva o NFP je účinná. Účinnosť zmluvy 12.11.2019. Projekt zrealizovaný.