Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Rekonštrukcia Mestský podnik služieb

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Cieľ: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Výzva: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Podané: 04.01.2018
Schválené: 19.10.2018
Nenávratný finančný príspevok: 709 629,99 €
Dátum začatia realizácie projektu: 11/2017
Predpokladaný koniec: 07/2021

www.europa.eu

Cieľ a zámer projektu:
Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť a prispieť tak k ekologickej prevádzke fungovania Mestského podniku služieb a poskytovania služieb obyvateľstvu .
Hlavná aktivita projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske“ bude prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa č. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.
Realizovaná významná obnova budovy Mestského podniku služieb sa odrazí v zlepšených tepelno-technických vlastnostiach stavebných konštrukcií, modernizácii vykurovacieho systému, osvetlenia a inštalácie rekuperácie so spätným získavaním tepla. Navrhované opatrenia prinesú zníženie výdavkov na spotrebovanú energiu, zlepšenie vnútorného prostredia budov a predĺženie úžitkovej hodnoty stavby.
Zateplením sa zároveň znížia celkové náklady na vykurovanie a osvetlenie, stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia klimatických vplyvov, zároveň dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy Mestského podniku služieb.

Návrh opatrení na zníženie spotreby energií:

1. Opatrenia stavebného charakteru:
- Zateplenie obvodového plášťa budovy
- Zateplenie strešnej konštrukcie
- Výmena drevených a hliníkových výplní otvorov
- Zateplenie podlahy na teréne

2. Zníženie spotreby energie
-nútené vetranie so spätným získavaním tepla

3. Modernizácia systému vykurovania
- Zdroj tepla – kondenzačný kotol
- Rozvody UK a radiátorov
- Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
- Zavedenie zónovej regulácie

4. Modernizácia systému prípravy teplej vody

5. Modernizácia osvetlenia
- Zníženie príkonu osvetľovacej sústavy
- Regulácia úrovne osvetlenia na konštantnú úroveň

Realizácia projektu:
Zmluva o NFP je účinná. Účinnosť zmluvy 30.1.2019