Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Postup občana v prípade mimoriadnej udalosti

Čo je ohrozenie?
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Čo je mimoriadna udalosť?
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie:
živelná pohroma - dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory,
havária - spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov
katastrofa - dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie,ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok.

Čo je mimoriadna situácia?
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén.
Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou.

  • Varovný signál všeobecné ohrozenie - 2 minútový kolísavý tón sirén - Varovanie obyvateľstva pri ohrození a možnom rozšírení mimoriadnej udalosti.
  • Varovný signál ohrozenie vodou - 6 minútový stály tón sirén - Varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami vody.
  • Varovný signál koniec ohrozenia - 2 minútový stály tón sirén bez opakovania - Koniec ohrozenia, alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
thumb

Požiar

Ako postupovať pri vzniku požiaru

thumb

Dopravná nehoda

Čo najskôr oznámte nehodu na tiesňovej linke

thumb

Evakuácia

Čo robiť, čo si so sebou zobrať, v prípade evakuácie

thumb

Povodeň

Ako postupovať pri povodniach