Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Účelové energetické audity budov

Názov projektu: Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Strážske
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Cieľ: Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Výzva: OPKZP-PO4-SC441-2019-53
Výška NFP: 35294,40 €
Predpokladaný začiatok realizácie projektu: 09/2021
Predpokladaný koniec: 04/2022

logo

Cieľ a zámer projektu
Hlavným cieľom projektu „Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Strážske“ je zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou, prostredníctvom vypracovania energetického auditu 8 budov vo vlastníctve mesta Strážske. Súčasťou účelového energetického auditu bude zhodnotenie aktuálneho stavu vybraných budov za účelom identifikácie opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti realizovateľných formou Garantovanej energetickej služby (GES). Prípravou účelového energetického auditu bude môcť mesto Strážske v budúcnosti realizovať také energetické opatrenia na predmetných budovách, ktoré budú pre tieto budovy vhodné  a efektívne nielen z environmentálneho ale aj z ekonomického hľadiska. Tým sa zabezpečí zníženie energetickej náročnosti predmetných budov, zlepšenie kvality ovzdušia znížením emisií CO2 a skvalitnenie života občanov celého mesta.  
Predmetom predkladaného projektu je vypracovanie účelového energetického auditu, ktorý bude navrhovať energetické opatrenia pre 8 vybraných budov vo vlastníctve mesta a každé navrhované opatrenie bude obsahovať vyjadrenie k jeho realizovateľnosti prostredníctvom GES.

Realizácia projektu
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť 25.5.2021. Hlavná aktivita projektu bola ukončená doručením účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Strážske dňa 28.04.2022.

Energetické audity budov:

- Základná škola č. 1: budova základnej školy sa nachádza na parcele č.38, rok výstavby 1962, obnovená v roku 2010. Predmetná budova slúži na výchovno-vzdelávacie účely detí a mládeže. Budova má 3 podlažia a celkovú podlahovú plochu 8 370 m². Budova má vlastnú kotolňu. Pri rekonštrukcii bolo realizované zateplenie budovy, výmena strešnej krytiny, výmena okien, modernizácia sociálneho zariadenia.
Súbor na stiahnutie: energetický audit (pdf 3,79 MB)

Sociálne zariadenie, Tribúny FŠ, súpisné číslo 12: budova tribúny FŠ a sociálneho zariadenia sa nachádza na parcele č.43/3, rok výstavby 2009. Predmetná budova slúži najmä pre športový oddiel futbalistov ako šatne so sociálnym zariadením, priestory na regeneráciu síl pre športové oddiely a občanov po športových výkonoch. Budova má 2 podlažia a celkovú podlahovú plochu 1 120 m². Na predmetnej budove doposiaľ neboli realizované žiadne energetické opatrenia.
Súbor na stiahnutie: energetický audit (pdf 2,65 MB)

- Obchodné priestory, súpisné číslo 269: budova obchodného centra Laborec sa nachádza na parcele č. 410/1, rok výstavby 1956. Predmetná budova slúži prostredníctvom prenajatých priestorov na obchodné účely a poskytovanie služieb občanom. Budova má 2 podlažia a celkovú podlahovú plochu 1 374 m². Na predmetnej budove doposiaľ neboli realizované žiadne energetické opatrenia.
Súbor na stiahnutie: energetický audit (pdf 2,91 MB)

- Dvojúčelové zariadenie v Strážskom, súpisné číslo 273: budova dvojúčelového zariadenia sa nachádza na parcele č. 438/2, rok výstavby 1984. Predmetná budova slúži v dolnej časti ako kryt pre občanov v prípade núdze a súčasne sa tu nachádzajú prenajaté priestory pre prevádzky poskytujúce služby občanom. Budova má 2 podlažia, celkovú podlahovú plochu má 1 654 m². Rekonštrukciou budovy v roku 2018 došlo k výmene kotlov.
Súbor na stiahnutie: energetický audit (pdf 2,23 MB)

- Telocvičňa, súpisné číslo 435: budova telocvične sa nachádza na parcele č. 534/3, rok výstavby 1965. Predmetná budova slúži na športové aktivity pre občanov. Budova má 2 podlažia a celkovú podlahovú plochu 718 m2. Rekonštrukcia strechy v roku 2017, osvetlenia a kúrenia v roku 2018.
Súbor na stiadnutie: energetický audit (pdf 2,99 MB)

- Budova, súpisné číslo 439: budova U2 sa nachádza na parcele č. 287, rok výstavby 1955. Predmetná budova slúži na poskytovanie služieb občanom, súčasne sa tu nachádzajú priestory občianskych združení, ako aj priestory klubu dôchodcov. Budova má 2 podlažia a celkovú podlahovú plochu 1 400 m². Na predmetnej budove doposiaľ neboli realizované žiadne energetické opatrenia.
Súbor na stiahnutie: energetický audit (pdf 2,90 MB)

- Materská škola, súpisné číslo 506: budova materskej školy sa nachádza na parcele č. 418, rok výstavby 1962 – 1965, obnovená v roku 2003. Predmetná budova slúži na výchovno-vzdelávacie potreby detí. Budova má 3 podlažia a celkovú podlahovú plochu 338 m². Budova bola zateplená a realizovala sa výmena okenných konštrukcií.
Súbor na stiahnutie: energetický audit (pdf 3,42 MB)

- Plynová kotolňa, súpisné číslo 507: budova plynovej kotolne sa nachádza na parcele č. 411/1, rok výstavby 1960, rekonštrukcia v roku 2018. Predmetná budova slúži prostredníctvom technologických zariadení na výrobu tepla a TUV. Budova má 1 podlažie a celkovú podlahovú plochu 767 m². Na predmetnej budove doposiaľ neboli realizované žiadne energetické opatrenia.
Súbor na stiahnutie: energetický audit (pdf 2,22 MB)