Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Garantovaná energetická služba

Názov projektu: Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Strážske
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Cieľ: Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Výzva: OPKZP-PO4-SC441-2019-53
Výška NFP: 36.019,44 €
Predpokladaný začiatok realizácie projektu: 08/2021
Predpokladaný koniec: 08/2022

logo

Cieľ a zámer projektu
Hlavným cieľom projektu „Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Strážske“ je zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou, prostredníctvom vypracovania energetického auditu 8 budov vo vlastníctve mesta Strážske. Súčasťou účelového energetického auditu bude zhodnotenie aktuálneho stavu vybraných budov za účelom identifikácie opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti realizovateľných formou Garantovanej energetickej služby (GES). Prípravou účelového energetického auditu bude môcť mesto Strážske v budúcnosti realizovať také energetické opatrenia na predmetných budovách, ktoré budú pre tieto budovy vhodné  a efektívne nielen z environmentálneho ale aj z ekonomického hľadiska. Tým sa zabezpečí zníženie energetickej náročnosti predmetných budov, zlepšenie kvality ovzdušia znížením emisií CO2 a skvalitnenie života občanov celého mesta.  
Predmetom predkladaného projektu je vypracovanie účelového energetického auditu, ktorý bude navrhovať energetické opatrenia pre 8 vybraných budov vo vlastníctve mesta a každé navrhované opatrenie bude obsahovať vyjadrenie k jeho realizovateľnosti prostredníctvom GES.

Realizácia projektu
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť 25.5.2021.