Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Dodatokč. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia SR Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 BratislavaZmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 27.03.2017, evidovanej pod číslom: KŽP-PO4-SC431-2015-6/123 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách15.04.201918.04.2019
NZ1€ 6/2019/RCVZmluva o nájme plynárenského zariadeniaSPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 BratislavaPrenajímateľ je vlastníkom plynárenského zariadenia špecifikovaného v čl. 1.2. tejto zmluvy.02.04.201908.04.2019
ZoÚaO 6/2019/RCVZmluva o údržbe a opravách plynarenského zariadeniaSPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 BratislavaZhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať údržbu, sledovanie technického stavu a opravy nasledovného plynárenského zariadenia02.04.201908.04.2019
1232/3030/2018Kúpna zmluvaVýchodoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042091 Košiceparcela registra E KN, pare. č. 28/2, druh lesný pozemok o výmere 83 581 m203.04.201905.04.2019
5190040360Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie29.04.201904.04.2019
5190040359Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie29.03.201904.04.2019
2/2019Zmluva o zrušení vecného bremenaJán Vajda, Ing. Adela Vajdová, Kasárenská 733/11, Strážske, PSČ: 072 22zrušenie vecného bremena29.03.201929.03.2019
4/2019Zmluva o zrušení vecného bremenaAnton Kosť, Anna Kosťová, Kasárenská 737/10, Strážske, PSČ: 072 22zrušenie vecného bremena29.03.201929.03.2019
15/2019Zmluva o poskytnutí dotácieKlub Slovenských turistov Strážske, ul. Obchodná 439, 072 22 Strážske, IČO: 31947719Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta13.03.201925.03.2019
14/2019Zmluva o nájme pozemkovIng. Ján Ondo, Nám. A. Dubčeka 2, 072 22 Strážske, IČO: 30254060Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania predmet zmluvy a to za odplatu11.03.201911.03.2019
13/2019Zmluva o budúcej zmluveMarián Konečný - MONTES, Krivosťanská 517, 072 22 Strážske IČO:41 505 913Predmetom tejto Zmluvy je dohoda Zmluvných strán, že v budúcnosti uzavrú nájomnú zmluvu.08.03.201908.03.2019
12/2019Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestaMestský bežecký oddiel, ul. Komenského 669, 072 22 Strážske, IČO: 35573406Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske pre Mestský bežecký oddiel a reprezentáciu mesta Strážske.05.03.201908.03.2019
Zmluva o spracúvaní osobných údajovSlovenská národná knižnica, Námestie J.C. Hroského 1, 036 01 Martinzabezpečenie činnosti v oblasti prevádzky knižnično-informačného systému Virtua13.02.201906.03.2019
5190040106Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie28.02.201906.03.2019
Zmluva o dieloM.CUP Production, Na Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47065125Multifunkčné ihrisko Strážske22.02.201901.03.2019
Počet záznamov: 607 (Strana 1 z 41) - 1 2 3 4 >>