Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
519004103Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie02.12.201810.12.2018
Zmluva o prenájme nebytových priestorovVšeobecná úverová banka a. s. , Mlynské nivy 1, 82990 BratislavaPrenajímateľ týmto za podmienok uvedených v tejto Zmluve prenajíma Nebytové priestory Nájomcovi za účelom inštalácie a prevádzky bankomatu.01.12.201805.12.2018
32/2018Kúpna zmluvaIrena Cmarová, Krivošťanská 363/9, 07222 Strážskepredmetom tejto zmluvy je pozemok regustra KN-C parcela číslo 1699,16.11.201823.11.2018
zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanieMesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 07101 MichalovcePredmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ12.11.201816.11.2018
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava IČO: 42181810Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom, stavebné úpravy a zateplenie objektu27.03.201730.03.2017
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Dodatok č. 3 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 BratislavaDodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku12.11.201813.11.2018
KŽP-PO4_SC431-2015-6/123Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 27.03.201720.09.201820.09.2018
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123/D1Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkukuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 27.03.201726.09.201726.09.2017
CEZ ÚV SR: 231/2018Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu na rok 2018Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava1poskytnutie dotácie z programu poskytovateľa s názvom Podpora rozvoja športu na rok 201814.09.201808.11.2018
5190040102Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie02.11.201802.11.2018
Mandátna zmluvaVO-TOR s. r. o, Pri trati 15/A, 82106 Bratislava, IČO: 50634178Zabezpečenie procesu verejného obstarávania15.10.201830.10.2018
Dohoda o krátkodobom poskytnutí nebytového priestoru do užívaniaStanislav Demko Okružná 485/50 072 22 StrážskePredmetom dohody je užívanie nebytových priestorov „Kultúrno-spoločenský objekt“29.10.201829.10.2018
Dohoda o krátkodobom poskytnutí nebytového priestoru do užívaniaStanislav Demko Okružná 485/50 072 22 StrážskePredmetom dohody je užívanie nebytových priestorov „Viacúčelová sála“29.10.201829.10.2018
31/2018Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010MMA – CROSSFIT, o.z., Mierová 196/44, 072 22 Strážske, IČO: 50658964Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske pre MMA – CROSSFIT, o.z.23.10.201826.10.2018
30/2018Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Oddiel kulturistiky a silového trojboja /OKaST/- Strážske, Ul. Mládeže 15, 072 22 Strážske, IČO: 35571047Predmetom zmluvy je poskytnutie 2. dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske na činnosť Oddielu kulturistiky a silového trojboja Strážske na rok 2018.16.10.201823.10.2018
zmluva o nájme + dodatok č. 1KOOR Východ, s.r.o., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO: 46523049prenájom budovy plynovej kotolne súpisné číslo 507 postavenej na pozemku s parcelným číslom 411/111.09.201711.09.2017
Dodatok č. 3 k zmluve o nájmeKOOR Východ, s.r.o., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO: 46523049V Prílohe č. 1 Stav majetku k Zmluve o nájme nehnuteľností a technologických zariadení uzatvorenej dňa 11.09.2017 sa vypúšťajú položky15.10.201823.10.2018
Dodatok č. 2 k zmluve o nájmeKOOR Východ, s.r.o., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO: 46523049V Článku III predmet zmluvy sa dopĺňa nový odsek 4.18.07.201818.07.2018
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a a dobudovania futbalovej infraštruktúry v meste StrážskeSlovenský futbalový zväz, Tomášikova 30e, 821 01 Bratislava, IČO: 00687308Predmetom tejto zmluvy je vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii národného športového projektu20.09.201822.10.2018
Dohoda o krátkodobom poskytnutí nebytového priestoru do užívaniaRaymond Kopka, Krivošťanská 369, 072 22 Strážskeprenájom nebytového priestoru17.10.201822.10.2018
Počet záznamov: 555 (Strana 1 z 37) - 1 2 3 4 >>