Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
1/2021Zmluva o poskytovaní služiebMestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske, IČO: 35556773Plnenie povinností na úseku nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi07.01.202112.01.2021
VO/2020Dodatok č. 2 k zmluve VO/2020 zo dňa 29. 04. 2020PEhAES, a. s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO:00155763doplnenie stavebných prác nevyhnutných pre riadne ukon čenie a odovzdanie diela bez závad v zmysle ZoD11.01.202111.01.2021
VO 2020Dodatok č. 1 k zmluve VO/2020 zo dňa 29. 04. 2020PEhAES, a. s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO:00155763Úprava rozmerov dodávaných otvorových konštrukcií.11.01.202111.01.2021
Zmluva o dielozahrajme sa s.r.o. Kvetná 403/5, 09101 Stropkov, IČO: 50409743Detské ihrisko v parku05.01.202107.01.2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátuSlovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866počítač stolný; tlačiareň - multifunkčná; 2 čítacie zariadenia čipových kariet; 2 zobrazovacie zariadenia – monitory; predlžovací kábel USB23.12.202023.12.2020
1100/2020Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevkuMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití regionálneho príspevku v maximálnej výške 100 000 € (slovom stotisíc eur) (ďalej len „regionálny príspevok“) na realizáciu projektu č. 9 zmien schvá14.12.202023.12.2020
63/2017Dodatok č.1 o nájme nebytových priestorovRenáta Misárová, Vihorlatská 624/16, 072 22 Strážske, IČO 51146037V Článku VII. Doba nájmu a skončenie nájmu sa v bode 1 predlžuje doba nájmu z 31.12.2020 na 31.12.202523.12.202023.12.2020
ZMLP-2017-340-000013Dotatok č. 3KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1, 04001 Košicecena tepelnej energie, dohoda o odbere tepelnej energie a SV, dohoda o celkovom regulačnom príkone16.12.202023.12.2020
KŽP-PO4-SC431-2017-19/N200Dodatok č. 2 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/N200Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava IČO: 42181810Článok 3, ods. 3.1 Zmluvy sa mení26.11.202017.12.2020
dodatok č.2 k zmluve o prenájme nebytových priestorovKlub slovenských turistov Chemko Strážske, Obchodná 439/4, 07222 Strážske IČO: 31947719zmena predmetu nájmu15.12.202015.12.2020
dodatok č.1 k zmluve o prenájme nebytových priestorovKlub slovenských turistov Chemko Strážske, Obchodná 439/4, 07222 Strážske IČO: 31947719zmena predsedu klubu15.12.202015.12.2020
5190040373Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie30.11.202015.12.2020
Zmluva o dieloSDV Air s.r.o., Cintorínska 65/14, 075 01 Plechotice, IČO: 45935157Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského podniku služieb v meste Strážske - VZDUCHOTECHNIKA03.12.202003.12.2020
22/2020Inominatná zmluvaTatiana Bindzarová – T.M.B., Brezová 208, 072 22 Strážske, 41 504 488Stanovenie podmienok, za ktorých môže poskytovateľ vykonávať výkup kovového odpadu od fyzických osôb02.12.202003.12.2020
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve o dodávke tovaru uzavretej dňa 12.2.2020Binary Technologies, s.r.o., zastúpený: Ing. Vladimír Beľan, IČO: 36595721Pôvodná Príloha č.1 zmluvy sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza Prílohou č.1 tohto dodatku26.11.202026.11.2020
Počet záznamov: 788 (Strana 1 z 53) - 1 2 3 4 >>