Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Rekonštrukcia Materskej školy

Názov projektu: Materská škola Strážske – prístavba a rekonštrukcia
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Cieľ: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátanie vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
Výzva: OPLZ-PO6-SC612-2018-1
Podané: 28.06.2019
Schválené: 28.10.2019
Schválený NFP: 581 210,00 €
Predpokladaný dátum začatia realizácie projektu: 06/2020
Predpokladaný koniec: 01/2023

Cieľ a zámer projektu
Zámerom projektu je podpora zvýšenia kapacity predškolského zariadenia v meste Strážske a to prostredníctvom hlavnej aktivity, ktorá spočíva v rekonštrukcii a plánovanej prístavbe pavilónu k jestvujúcemu objektu materskej školy v meste Strážske na ulici Družstevná 506.
Účelom tejto rekonštrukcie a prístavby je zvýšenie kvality predprimárneho vzdelávania s dôrazom na rozšírenie kapacity MŠ o 40 detí s podporou zvyšovania energetickej hospodárnosti predmetnej budovy MŠ. Neoddeliteľnou súčasťou cieľov projektu je zavedenie uplatňovania prvkov inkluzívneho vzdelávania. Realizáciou navrhovanej prístavby bude vytvorený objekt budovy MŠ, jednak spĺňajúcej všetky hygienické a prevádzkové normy predškolského zariadenia, ktorá zároveň splní všetky požiadavky Zákona č. 555/2005 Z.z. na tepelno-technické vlastností budovy a ktorého kapacita bude postačujúca vo vzťahu k pozitívne sa vyvíjajúcej demografickej krivke obyvateľstva.
Základným cieľom materskej školy je, aby každé dieťa absolvujúce predprimárne vzdelávanie získalo také kľúčové kompetencie, ktoré optimálne ovplyvnia nielen začiatok primárneho vzdelávania, ale dajú mu šancu v najvyššej miere využiť svoj potenciál. Túto šancu chceme dať všetkým deťom a to nielen z hľadiska diktátu povinností samosprávy, plynúcich zo zákona, ale aj z hľadiska podchytenia osobnostného vývoja maloletých prostredníctvom pedagogických odborníkov.

Rekonštrukciou vzniknú 2 nové plnohodnotné triedy, oddelená herňa a spálňa s hygienickým zázemím pre deti predškolského veku,  Celková kapacita materskej školy po rekonštrukcii bude 134 detí, počet zamestnancov 19, z toho 12 pedagogických a 7 prevádzkových.

Realizácia projektu
Zmluva o NFP je účinná. Účinnosť zmluvy 20.12.2019. Prebieha príprava verejného obstarávania na výber dodávateľa.