Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Nízkouhlíková stratégia mesta STRÁŽSKE

Názov projektu: Nízkouhlíková stratégia mesta STRÁŽSKE
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Cieľ: Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Výzva: OPKZP-PO4-SC441-2018-39
Schválený NFP: 13 220,58 €
Začiatok hlavnej aktivity projektu: 10/2020
Ukončenie hlavnej aktivity projektu: 02/2022
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

logá MŽPSR,OPKŽP, EÚ

www.europa.eu

Cieľ a zámer projektu
Predmetom predkladaného projektu s názvom "Nízkouhlíková stratégia mesta  STRÁŽSKE" je vypracovanie strategického dokumentu mesta, čo je zároveň v súlade so špecifickým cieľom OP KŽP ŠC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.

Dokument nízkouhlíková stratégia bude spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja na obdobie minimálne 5 rokov. Obsahovo bude stratégia vychádzať z podmienok mesta, t.j. bude zahŕňať posúdenie aktuálneho stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.  Vypracovaná nízkouhlíková stratégia bude zahŕňať nasledujúce sektory v rámci mesta: budovy, verejné osvetlenie, doprava a energetický priemysel. Žiadateľ taktiež zahrnie do nízkouhlíkovej stratégie aj využitie komponentov Smart City. Keďže mesto Strážske disponuje systémom centralizovaného zásobovania teplom, neoddeliteľnou súčasťou spracovanej nízkouhlíkovej stratégie bude aj aktualizovaná koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky. Strategický dokument bude pripravený v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, a teda nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Realizácia projektu
Zmluva o poskytnutí nenávretného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 12.08.2020. Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie zabezpečí TERA green s.r.o.

Súbory na stiahnutie:
- Nízkouhlíková stratégia Mesta Strážske (pdf 2,84 MB)
- Koncepcia rozvoja mesta Strážske v tepelnej energetike (pdf 2,16 kB)