Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Odpadové hospodárstvo

Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta zabezpečuje Mestský podnik služieb mesta Strážske. Zber sa uskutočňuje do typizovaných zberných nádob o objeme 110, 120, 1 100 litrov a veľkoobjemových kontajnerov. Komunálne odpady z mesta sa zneškodňujú na skládke spoločnosti REMKO Sirník, s. r. o. Košice; skládka Myslina - Lúčky Humenné. Biologický odpad sa vyváža na prevádzku spoločnosti FÚRA, s.r.o. Rozhanovce v Sobranciach.

Zhodnocovanie odpadov sa vykonáva materiálovým alebo energetickým využitím vytriedených zložiek komunálnych odpadov prostredníctvom externých organizácií oprávnených na nakladanie s odpadmi. Akékoľvek informácie o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov, informácie o zberných miestach, nakladaní s nebezpečným odpadom, atď. podáva referát životného prostredia Mestského úradu v Strážskom.

O triedení zložiek komunálnych odpadov, konkrétne odpadov z obalov a neobalových výrobkov, sa dozviete na stránke www.triedime.sk.

Upozorňujeme občanov, že podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Strážske č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi je na území mesta zakázane:
- spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,
- spaľovať biologicky rozložiteľný odpad na voľnom priestranstve,
- spaľovať odpad zo zelene na otvorenom ohnisku.

Nelegálnu skládku odpadu môžu občania nahlásiť telefonicky, alebo písomne na Mestskom úrade v Strážskom, referáte životného prostredia.


thumb

Ako správne vytriediť obaly od mlieka

Mlieko je balené v pestrej škále rôznych druhov obalov od nápojových kartónov, cez sklo až po plast. PET fľaše od mlieka nepodliehajú zálohovaniu, tento obal sa vyhadzuje do žltej zbernej nádoby na plastový odpad&

thumb

Sviatok všetkých svätých a Pamiatky zosnulých

Umelé ozdoby na hroboch sú zväčša vyrobené z viacerých materiálov a nedajú sa preto recyklovať. Väčšinou sú tak odsúdené na skládku odpadov, kde sa rozkladajú stovky rokov.

thumb

Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu

Bioodpad je najťažšia a zároveň najproblematickejšia zložka odpadu v čiernych kontajneroch. Poplatky za skládkovanie sa každoročne zvyšujú, preto čím viac odpadu netriedime, tým drahšie odpady budú.

thumb

Triedenie odpadov má zmysel

Mesto Strážske prispelo v roku 2019 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v množstve  69 036 000 kg CO2

thumb

Len správne vytriedený odpad dostáva druhú šancu.

Sú neodmysliteľnou súčasťou našej každodennej reality. Stretávame sa s nimi takmer všade. Sú praktické a majú mnoho výhod. Áno, plasty patria k najpopulárnejším materiálom obalového priemyslu.

thumb

Nápojové kartóny

Vďaka recyklácii sa odpad znovu využíva na výrobu nových produktov. Z 2 nápojových kartónov sa dá vyrobiť 1 m² kuchynských utierok.

thumb

Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

Do zberných nádob nie je vhodné vhadzovať kovové obaly, ktoré sú znehodnotené od farieb, chemikálií či lepidiel, ale aj obaly, ktoré sú kombinované s iným materiálom, napríklad obaly od zubných pást.

thumb

Od sáčku k sáčku

Uvažovali ste niekedy nad tým, akú cestu podstúpi to vrece, ktoré sa naplní odpadom vo vašej domácnosti?

thumb

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu

Čo so stavebným odpadom, ktorý vyprodukujete, čo je to drobný stavebný odpad a kde ho uložiť ? Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich.

thumb

Spôsob zberu textilu

Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území mesta. Aký textil je vhodný na zber ?

thumb

Spôsob zberu objemného dopadu

Objemný odpad predstavujú nadrozmerné komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Ako odovzdať takýto odpad ?

thumb

Spôsob zberu biologicky rozložiteľného odpadu

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov (tzv. zelený odpad) je zakázané ukladať do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať. Kde a ako takýto odpad uložiť ?

thumb

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu

Mesto Strážske prostredníctvom Mestského podniku služieb mesta Strážske na svojom území zabezpečuje a umožňuje triedený zber komunálneho odpadu za účelom ich zhodnotenia.