Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Finančné príspevky poskytnuté z rozpočtu mesta (dotácie)

V súlade s ustanoveniami VZN mesta Strážske č. 5/2010 poskytuje mesto každoročne zo svojho rozpočtu dotácie, t. j. nenávratné účelovo určené finančné príspevky právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktorí pôsobia a vykonávajú činnosti na území mesta a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Finančné príspevky poskytnuté z rozpočtu mesta musia byť použité na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, na rozvoj a podporu miestnej kultúry, cirkvi, zachovanie a obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností, na podporu športu, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, humanitnej a charitatívnej činnosti, a na zlepšenie kvality životného prostredia v meste.

Podanie žiadosti o dotáciu:
Mesto môže poskytnúť príspevok oprávnenému žiadateľovi iba na základe písomnej žiadosti, podanej najneskôr do 31. 10. príslušného kalendárneho roka na nasledujúci rok na adresu: Mesto Strážske Námestie Alexandra Dubčeka 300, 07222 Strážske (rozhoduje dátum poštovej pečiatky a pečiatky podateľne MsÚ).

Dotácie možno úposkytnúť žiadateľom pokiaľ:
- nie sú v likvidácii alebo v konkurznom konaní
- nie sú dlžníkmi voči mestu a mestom zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií.
Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciam.

Kontakt:
referent kultúry a športu
e-mail:
tel.: 056 64 91 243
Súvisiací predpis:
  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta  (1.49 MB)
Súvisiace tlačivá:
  • Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Strážske v zmysle VZN č. 5/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Strážske  (0.53 MB)
  • Vyúčtovanie poskytnutej dotácie v zmysle VZN č. 5/2010  (0.22 MB)

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta športovým klubom, združeniam a spoločenským organizáciam

Názov dotácia za rok 2020 dotácia za rok 2019 dotácia za rok 2018 dotácia za rok 2017 dotácia za rok 2016
Volejbalový klub 750 1550 1550 1550 1450
Športový kolkársky klub - - 700 850 1150
Klub slovenských turistov 600 1250 1250 1250 1250
Oddiel kulturistiky a silového trojboja 500 1100 950+500 1050 950
Športový klub Strážske 6250+6000 12700+15000 12250+3500 15750 15750
Tanečný aerobik - 500 400 500 600
Mestský bežecký oddiel 875 1650 1650+160 1650 1610
Slovenský hortingový zväz - - - - 300
MMA - Crossfit, o.z. 425 750+160 750+160 400 -
Tenisový klub Strážske 100 200 200 200 200
Občianske združenie kolkárov - 300 300 300 300
Laborecká MTB - - 150 - 160
Gréckokatolícka cirkev 350 700 1000 1000 1000
Rímskokatolícka cirkev 600 1400+10000 1100 1200 1100
Pravoslávna cirkev 350 700 500 300 800
OV Slovenský zväz chovateľov - 300 300 400 300
Naša voľba, o.z. - - - - 300
Asaben, o.z. - - - - 160
Slovenský rybársky zväz - 200 160 160 160
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 150 160 160 100 100
Miestny spolok SČK 100 300 300 300 -
Rodičovské združenie pri MŠ - - - 600 -
Športový klub ATÉMA 100        
Poskytnuté dotácie spolu 17150 48920 27990 27560 27640