Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Finančné príspevky poskytnuté z rozpočtu mesta (dotácie)

V súlade s ustanoveniami VZN mesta Strážske č. 5/2010 poskytuje mesto každoročne zo svojho rozpočtu dotácie, t. j. nenávratné účelovo určené finančné príspevky právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktorí pôsobia a vykonávajú činnosti na území mesta a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Finančné príspevky poskytnuté z rozpočtu mesta musia byť použité na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, na rozvoj a podporu miestnej kultúry, cirkvi, zachovanie a obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností, na podporu športu, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, humanitnej a charitatívnej činnosti, a na zlepšenie kvality životného prostredia v meste.

Podanie žiadosti o dotáciu:
Mesto môže poskytnúť príspevok oprávnenému žiadateľovi iba na základe písomnej žiadosti, podanej najneskôr do 31. 10. príslušného kalendárneho roka na nasledujúci rok na adresu: Mesto Strážske Námestie Alexandra Dubčeka 300, 07222 Strážske (rozhoduje dátum poštovej pečiatky a pečiatky podateľne MsÚ).

Dotácie možno úposkytnúť žiadateľom pokiaľ:
- nie sú v likvidácii alebo v konkurznom konaní
- nie sú dlžníkmi voči mestu a mestom zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií.
Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciam.

Kontakt: PhDr. Daniela Sabadošová
referent kultúry a športu
e-mail:daniela.sabadosova@strazske.sk
tel.: 056 64 91 243
Súvisiací predpis:
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 5/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta fyzickým a právnickým osobám  (1.49 MB)
Súvisiace tlačivá:
  • Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Strážske v zmysle VZN č. 5/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Strážske  (0.53 MB)
  • Vyúčtovanie poskytnutej dotácie v zmysle VZN č. 5/2010  (0.63 MB)

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta športovým klubom, združeniam a spoločenským organizáciam

Názov dotácia za rok 2017 dotácia za rok 2016 dotácia za rok 2015 dotácia za rok 2014
Volejbalový klub 1550 1450 1500 1500
Športový kolkársky klub 850 1150 1200 1500
Klub slovenských turistov 1250 1250 1300 1500
Oddiel kulturistiky a silového trojboja 1050 950 1000 1100
Športový klub Strážske 15750 15750 16100 15700
Tanečný aerobik 500 600 600 700
Mestský bežecký oddiel 1650 1610 3088 1500
Slovenský hortingový zväz - 300 300 400
MMA - Crossfit 400 - - -
Tenisový klub Strážske 200 200 200 -
Občianske združenie kolkárov 300 300 400 500
Red Dragon - - - 3000
Laborecká MTB - 160 - -
Gréckokatolícka cirkev 1000 1000 1100 900
Rímskokatolícka cirkev 1200 1100 1600 1900
Pravoslávna cirkev 300 800 300 300
OV Slovenský zväz chovateľov 400 300 160 160
Naša voľba, o.z. - 300 100 -
Asaben, o.z. - 160 160 -
Slovenský rybársky zväz 160 160 160 160
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 100 100 100 100
Miestny spolok SČK 300 - 300 300
Agentúra REKLAMS - - - 160
Zväz postihnutých civilizačnými  chorobami - - 160 200
Rodičovské združenie pri MŠ 600 - - -
Poskytnuté dotácie spolu 27560 27640 29828 31580