Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Primátor mesta

Primátor mesta je predstaviteľom mesta najvyšším výkonným orgánom mesta a zároveň štatutárným zástupcom mesta. Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie primátora končí zvolením nového primátora a zložením sľubu.

Primátor mesta fotka
Kontakt: Ing. Vladimír Dunajčák
tel.:+421 56 381 24 82
mobil: +421 905 645 009
e-mail: primator@strazske.sk

Primátor najmä:

  • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva mestskú správu,
  • rozhoduje o všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, osobitnými predpismi alebo týmto štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
  • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, ak tým v jednotlivých prípadoch nepoverí (nesplnomocní) iného zamestnanca mesta,
  • vydáva pracovný  poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta. Informuje MsZ o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
  • uschováva vlajku mesta a mestskú pečať,
  • používa mestské insígnie,
  • podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva mesta,
  • poveruje a odvoláva zástupcu primátora mesta
  • predkladá  mestskému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie a odvolanie náčelníka mestskej polície,
  • vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,
  • určuje plat prednostu mestského úradu a náčelníka mestskej polície, schvaľuje a priznáva osobné príplatky zamestnancom mestského úradu, MsP a zamestnancom zariadení mestského úradu,
  • určuje riaditeľom mestských rozpočtových a príspevkových organizácií a vedúcim zariadení plat, pokiaľ nie sú odmeňovaní podľa iných právnych predpisov.