Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Daňový kalendár

V zmysle zákona č. 582/2004Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súčinnosti so zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o miestnych daniach a 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne, správa, nájom, alebo užívanie nehnuteľnosti.
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti.
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal dedič vlastníkom nehnuteľnosti.

Daň z pozemkov

Hodnota pozemku na účely určenia základu dane z pozemkov:

-lesné pozemky,  na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,48/ €/m².
Takto ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

Ročná sadzba dane:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty - 0,30%
b) záhrady - 0,30%
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy - 0,60%
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy - 0,60%
e) stavebné pozemky - 0,60%
f) pozemky na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložísk nevyhradeného nerastu - 1,25%
g) pozemky na, ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie - 1,25%
h) pozemok pod transformačnou stanicou alebo predajným stánkom - 1,25%

Daň zo stavieb

Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu - 0,24 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - 1,50 €
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu - 0,50 €
d) samostatne stojace garáže - 0,50 €
e) stavby hromadných garáži - 1,50 €
f) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou - 1,50 €
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - 2,32 €
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou - 2,32 €
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) - 1,50 €

Daň z bytov

Rročnú sadzbu dane z bytov 0,24 € za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu v bytovom dome.
Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. Januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.
Ročnú sadzbu dane za nebytové priestory:
a) ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť 2,32 € za každý aj začatý m²
b) ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť 1,50 € za každý aj začatý m²
c) ktoré slúžia ako garáž 0,50 € za každý aj začatý m²

Daň za psa

Sadzba dane 30 € za jedného psa a kalendárny rok.
Daň za psa v rodinnom dome, na pozemkoch fyzických osôb a v objektoch
a na pozemkoch firiem a organizácii je znížená na 5 €.

Daň za predajné automaty

Sadzbu dane 30 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
Sadzba dane sa zvyšuje na 5 násobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkohol.

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje: vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, § 99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,  ak odseky 2 až 4, 6 a 7 neustanovujú inak.

Daň vyrubená rozhodnutím  je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (po 45 dňoch odo dňa doručenia rozhodnutia), alebo v splátkach, tak ako je to uvedené v rozhodnutí (neplatí pre daň za ubytovanie).

Daň za užívanie verejného priestranstva

Vyrubuje správca dane rozhodnutím na základe oznámenia daňovníka najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za a za každý aj začatý m² /deň.
a) Umiestnenie predajného  zariadenia slúžiaceho na poskytovanie občerstvovacích služieb s podávaním alkoholických nápojov 3 €
b) umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na poskytovanie občerstvovacích služieb bez podávania alkoholických nápojov 1 €
c) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb /predaj novín, kníh, časopisov, kahancov, drobných umeleckých predmetov, drobných remeselníckych predmetov, suvenírov, drobných darčekových predmetov, cukrovej vaty a pod. 0,50 €
d) umiestnenie zariadenia  slúžiaceho na poskytovanie služieb /brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, čistenie peria, výroba kľúčov a pod. 0,30 €
e) dočasné užívanie verejného priestranstva letnou terasou 0,50 €
f) za umiestnenie reklamného, propagačného a informačného stojana a pod. 0,50 €
g) reklamné a propagačné akcie, prezentácie firiem, komerčné akcie a ostatné účely 1 €
h) dočasné umiestnenie skládky tuhých palív 0,30 €
i) dočasné umiestnenie stavebného materiálu, stavebného zariadenia a iného zariadenia a iného materiálu, v trvaní do 30 dní 0,10 €, v trvaní nad 30 dní 0,50 €
j) vykonanie výkopových prác verejných priestranstiev (ak nejde o odstránenie poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí) 2 €
k) umiestnenie zariadenia cirkusu, strelnice, lunaparku, kolotoča 0,25 €
l) umiestnenie plechových garáži na verejnom priestranstve 0,75 €
m) dočasné parkovanie mimo plateného parkoviska na vyhradenom priestore 0,30 €
n) dočasné parkovanie nepojazdného auta 1 €
o) užívanie verejného priestranstva na iný účel ako je v písmenách a) až o) 0,50 €

Daň za ubytovanie

Sadzba dane je 0,35 € na osobu a prenocovanie.
Platiteľ dane predkladá správcovi dane raz mesačne vyúčtovanie dane za ubytovanie do 10 dní po ukončení mesiaca za každé ubytovacie zariadenie samostatne.
Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 20 dní od ukončenia mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyrubuje správca dane každoročne rozhodnutím za celé zdaňovacie obdobie.
Pre poplatníka – fyzickú osobu:
a) za nakladanie s komunálnymi odpadmi za osobu a kalendárny deň  0,06850 €
b) za nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi bez obsahu škodlivín 0,015 €/kg
Pre poplatníka – právnickú osobu a podnikateľa:
a) pre zbernú nádobu s objemom 110 litrov 0,02074 €/l
b) pre zbernú nádobu s objemom 120 litrov  0,01934 €/l
c) pre zbernú nádobu s objemom 1100 litrov 0,01105 €/l

Pre zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady musí daňovník splniť podmienky v zmysle hore citovaného zákona a všeobecne záväzného nariadenia na základe žiadosti a podkladov v termíne do 31.10.2020.

Daň vyrubená rozhodnutím  je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (po 45 dňoch odo dňa doručenia rozhodnutia), alebo v splátkach, tak ako je to uvedené v rozhodnutí (neplatí pre daň za ubytovanie).

Kontakt: Katarína Duncová
referentka spávy daní a poplatkov
tel.:+421 56 68 86 951
katarina.duncova@strazske.sk
Súvisiace predpisy
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 6/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  (1.15 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske 2/2018 o miestnych daniach  (1.00 MB)
Súvisiace tlačivá
  • Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie  (0.38 MB)
  • Odhlásenie poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby/fyzické osoby podnikateľov  (0.32 MB)
  • Oznámenie k dani za užívanie verejného priestranstva vznik/ zánik daňovej povinnosti v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z.  (0.34 MB)
  • Poplatkové priznanie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  (0.72 MB)
  • Registračný list - oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie  (0.36 MB)
  • Žiadosť o vrátenie preplatku (pomernej časti)  (0.11 MB)
  • Žiadosť o zníženie poplatku  (0.21 MB)
  • Oznámenie poplatkovej povinnosti  (0.44 MB)