Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Záhradné kompostéry

Názov projektu: Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v meste Strážske
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Cieľ: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Výzva:OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Podané: 28.09.2017 Schválené: 30.04.2018
Schválený NFP: 113 737,70 €
Predpokladaný začiatok: 01/2019
Predpokladaný koniec: 04/2019

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
www.op-kzp.sk/

Cieľ a zámer projektu:
Projekt je v súlade s politikou mesta týkajúcou sa nakladania so separovanými zložkami odpadov, domovým odpadom a likvidáciou biologicky rozložiteľných odpadov (BRKO). Taktiež je v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadov SR schválenom na obdobie rokov 2014-2018, zohľadňujúci aktuálne platný legislatívny rámec predchádzania vzniku odpadu.
Primárnym cieľom projektu je zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora predchádzania vzniku BRKO v meste. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je obstaranie záhradných kompostérov a ich následná distribúcia samotným domácnostiam. Dodaním kompostérov dôjde k zavedeniu efektívnejšieho systému nakladania s BRKO pre približne 639 domácností a približne 114 záhradkárov. Správnym a pravidelným využívaním týchto kompostérov dôjde k zníženiu záťaže životného prostredia,  minimálne v rozsahu nutnosti dodatočnej likvidácie BRKO.

Realizácia projektu
Projekt je riadne ukončený.
Kompostéry distribuované v období 08/2019 - 12/2020.
Počet kompostérov: 968 ks
Mesto Strážske dosiahlo realizáciou projektu zníženie skládkovania BRKO, zvýšenie miery zhodnocovania odpadov a v neposlednom rade predchádzaniu vzniku odpadu.