Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky 2023 - 2030

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta (ďalej len „PHRSR“) je strednodobý strategický dokument, ktorý sa vypracúva na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
Vypracovanie dokumentu PHRSR nariaďuje obciam a mestám legislatíva v oblasti regulácie regionálneho rozvoja, pričom obce a mestá musia mať PHRSR spracovaný obzvlášť v prípade, ak sa uchádzajú o finančné prostriedky z eurofondov alebo o štátne dotácie.
Vypracovanie PHRSR na roky 2023 - 2030  mesta Strážske bude financované z projektu „ Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít v mestách Michalovce, Strážske a Veľké Kapušany“, projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Oznámenie o PHRSR
Vstupom do procesu prerokovania PHRSR je samotný návrh a správa o hodnotení strategického dokumentu spracovaná v zmysle Zákona č. 24/2006 Z.z

Dokumenty na stiahnutie:
- Žiadosť o posúdenie (pdf 268,73 kB)
- Správa o hodnotení (pdf 1,15 MB)
- PHRSR mesta Strážske na roky 2023-2030 (pdf 2,61 MB)
- Príloha č. 1 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu obyvateľov (pdf 572,60 kB)
- Príloha č. 2 Ex-post hodnotenie (pdf 766,99 kB)
- Príloha č. 3 Smart udržateľný rozvoj ako cieľová kvalita rozvojových stratégií (pdf 832,44 kB)
- Príloha č. 4 Akčný plán mesta Strážske na roky 2023 - 2025 (pdf 1,01 MB)
- Oznámenie o posúdení (pdf 658,26 kB)

Finálny dokument PHRSR bol dostupný k pripomienkovaniu v období od 15.2.2023 do 26.2.2023 na webovom sídle Mesta Strážske. Počas uvedeného obdobia nebola prijatá žiadna pripomienka.

Prieskum verejnej mienky
Prvotným analytickým nástrojom pre spracovanie PHRSR je prieskum verejnej mienky. Prieskum bol realizovaný anonymne dotazníkovým zisťovaním v mesiacoch 12/2021 a 01/2022 formou elektronického vyplnenia dotazníka na web stránke mesta alebo listinnou formou vhodením vyplneného dotazníka do schránky „Podateľňa“ umiestnenej v budove Mestského úradu.
Cieľom dotazníka bolo zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života.
PHRSR pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu služieb, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry, odpadového hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, životného prostredia atď. podľa potrieb obyvateľov mesta Strážske.

Súbor na stiahnutie: Prieskum verejnej mienky (pdf 566,11 kB)

Ex post hodnotenie programu rozvoja mesta Strážske na roky 2016 - 2022
Nasledujúcim podkladom pre spracovanie PHRSR mesta Strážske na roky 2023 - 2030 je zhodnotenie doteraz platného PHR/SR.

Súbor na stiahnutie: Ex post hodnotenie programu rozvoja mesta Strážske na roky 2016 - 2022 (pdf 781,88 kB)

Analytická časť
Na základe informácií a pripomienok od jednotlivých pracovných skupín, údajov z dotazníka, pracovných stretnutí s dotknutými osobami, verejnosťou aj odborníkmi z jednotlivých oblastí sme spracovali úvodnú a analytickú časť spolu so SWOT analýzou strategického dokumentu PHRSR.

Súbor na stiahnutie: Analytická časť (pdf 1,92 MB)

Vstupná správa
Pri spracovaní strategického dokumentu PHRSR postupujeme v súlade s Metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja.
V zmysle vyššie uvedenej metodiky je vstupná správa zadávacím dokumentom pre spracovanie PHRSR, pričom predstavuje návrh na potrebu spracovania nového PHRSR. Vstupná správa, čiastkové dokumenty, vrátane konečnej podoby návrhu PHRSR sa schvaľujú príslušným orgánom územnej samosprávy, mestským zastupiteľstvom.
Vstupná správa bola schválená mestským zastupiteľstvom uznesením č. 263/2021 zo dňa 9.12.2021.

Súbory na stiahnutie:
- Vstupná správa (pdf 500,37 kB)
- Uznesenie (pdf 132,89 kB)