Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Komisie Mestského zastupitelstva v Strážskom

Komisie mestského zastupiteľstva zriaďuje Mestské zastupiteľstvo (ďalej len MsZ). Zloženie a úlohy jednotlivých komisií vymedzuje MsZ. Komisie sú stálymi alebo dočasnými, poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi, pričom nemôžu ukladať úlohy alebo prijímať záväzné uznesenia smerujúce k mestskému úradu a iným úradom, orgánom a organizáciám zriadeným v meste. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených MsZ. Návrh na zriadenie komisií MsZ predkladá primátor alebo poslanci MsZ a návrhy na členov týchto komisií predkladá predseda príslušnej komisie. Pri zložení členov komisií MsZ sa prihliada na návrhy politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.

Rokovanie komisií sa riadi plánom práce a rokovacím poriadkom vypracovanými jednotlivými komisiami. Administratívne práce a činnosť jednotlivých komisií zabezpečuje zapisovateľ, ktorý je spravidla zamestnancom mestského úradu s výnimkou Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorej členmi môžu byť iba poslanci.

Komisia výstavby a územného plánu a správy infraštruktúry
Komisia ochrany a tvorby životného prostredia
Komisia bytová, obchodu a podnikateľskej činnosti
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva
Komisia kultúry, školstva a mládeže
Finančná komisia
Športová komisia
Ochrany verejného poriadku
Vyraďovacia komisia
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (357/2004 Z. z.)
Redakčna rada