Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Komisie Mestského zastupitelstva v Strážskom

Komisie mestského zastupiteľstva zriaďuje Mestské zastupiteľstvo (ďalej len MsZ). Zloženie a úlohy jednotlivých komisií vymedzuje MsZ. Komisie sú stálymi alebo dočasnými, poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi, pričom nemôžu ukladať úlohy alebo prijímať záväzné uznesenia smerujúce k mestskému úradu a iným úradom, orgánom a organizáciám zriadeným v meste. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených MsZ. Návrh na zriadenie komisií MsZ predkladá primátor alebo poslanci MsZ a návrhy na členov týchto komisií predkladá predseda príslušnej komisie. Pri zložení členov komisií MsZ sa prihliada na návrhy politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.

Rokovanie komisií sa riadi plánom práce a rokovacím poriadkom vypracovanými jednotlivými komisiami. Administratívne práce a činnosť jednotlivých komisií zabezpečuje zapisovateľ, ktorý je spravidla zamestnancom mestského úradu s výnimkou Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorej členmi môžu byť iba poslanci.

Komisia výstavby a územného plánu a správy infraštruktúry Predseda komisie: Ing. Stanislav Demko
Zapisovateľ: Ing. Ján Rohaľ
Člen: Ing. Ondrej Drutár
Člen: Ing. Jozef Vargovič
Člen: Ing. Ľuboš Lendáč
Člen: Ing. Miloš Kižík
Člen: Mgr. Kamil Hajdučko
Komisia ochrany a tvorby životného prostredia Predseda: p. Martin Šuľak
Zapisovateľ: p. Marta Bočková
Člen: Ing. Ladislav Búci
Člen: Ing. Ondrej Drutár
Člen: Mgr. Svetlana Murínová
Člen: Mgr. Jana Konečná
Člen: Ing. Eva Búciová
Člen: Jozef Török
Komisia bytová, obchodu a podnikateľskej činnosti Predseda: p. Michal Knap
Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Voľanská
Zapisovateľ: Bc. Andrea Hudáková
Člen: Miroslav Kusý
Člen: Danka Baánová
Člen: Ing. Peter Mulík
Člen: Marek Michlovič
Člen: František Laco
Člen: Jozef Janok
Člen: Vratislav Lipovský
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva Predsedníčka: MUDr. Dana Jurečková, PhD.
Zapisovateľ: Bc. Andrea Hudáková
Člen: PhDr. Alena Jurečková
Člen: Mgr. Eva Lacová
Člen: Slávka Kováčová
Člen: Magdaléna Juhásová
Člen: PhDr. Mária Sabová
Komisia kultúry, školstva a mládeže Predsedníčka: Mgr. Eva Lacová
Zapisovateľ: PhDr. Alena Jurečková
Člen: PhDr. Daniela Sabadošová
Člen: Mgr. Iveta Hudáková
Člen: Alica Fedáková
Člen: Jana Romanová
Člen: Peter Kičinka
Člen: Mgr. Ľuboš Marek
Finančná komisia Predsedníčka: PhDr. Liduška Bušaničová
Zapisovateľ: Ing. Mária Lecáková
Člen: Vladislav Šul
Člen: PaedDr. Iveta Grigeľová
Člen: Patrik Magdoško
Člen: Renáta Kusová
Člen: Mgr. Marta Kordeľová
Športová komisia Predseda: p. Jozef Meňovčík
Zapisovateľ: PhDr. Daniela Sabadošová
Člen: Mgr. Kamil Hajdučko
Člen: Jozef Kačmár
Člen: Ing. Peter Pilch
Člen: Igor Michlovič
Člen: Ing. Milan Varšo
Člen: Vladislav Lipovský
Člen: Jana Balická
Člen: Viktor Smoľák
Člen: Pavol Meňovčík
Ochrany verejného poriadku Predseda: Mgr. Martin Tejgi
Zapisovateľ: Štefan Roman
Člen: MVDr. Ladislav Búci
Člen: Ing. Ladislav Dunaj
Člen: Marta Bočková
Člen: Mgr. Michal Biačko
Vyraďovacia komisia Predsedníčka: p. Danka Baánová
Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Voľanská
Člen: Mgr. Eva Lacová
Člen: Martin Šuľak
Člen: Michal Knap
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (357/2004 Z. z.) Mgr. Martin Tejgi
p. Michal Knap
p. Martin Šuľak
Ing. Ondrej Drutár
Redakčna rada Predsedníčka: PaedDr. Janu Dzurillová
Zapisovateľ: Mgr. Vladislava Babjáková
Člen: Gabriela Grmolcová
Člen: Peter Kičinka
Člen: Mgr. Viera Marková
Člen: Mgr. Beáta Danková