Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
N20160129001D01Dodatok č. 1 k zmluve N20160129001D01Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, 814 55 BratislavaZmeny článkov 10,1404.06.201905.06.2019
Zmluva o dieloVeríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 TrenčínDetské ihrisko v Strážskom03.06.201903.06.2019
5190040370Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie31.05.201903.06.2019
17/2019Kúpna zmluvaRastislav Truhlik rod. Truhlik nar. a manž. Anna Truhliková, Osloboditeľov 18/11, 072 22Predmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 1213/2, druh: zastavaná plocha o výmere 107 m2 a pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 1214/231.05.201931.05.2019
18/2019Kúpna zmluvaRastislav Truhlik rod. Truhlik nar. a manž. Anna Truhliková, Osloboditeľov 18/11, 072 22Predmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 1211/2, druh: zastavaná plocha o výmere 32 m231.05.201931.05.2019
Darovacia zmluvaŠportový klub Strážske, IČO: 17077648, Mládeže 2, 072 22 StrážskeDarca daruje Športovému klubu Strážske – futbalovému oddielu finančný dar29.05.201930.05.2019
40/2019Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Gréckokatolícka cirkev, farnosť Pánovho nanebovstúpenia Strážske, Mierová 40, 072 22 Strážske, 31951651Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Pánovho nanebovstúpenia Strážske zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske.23.05.201928.05.2019
Zmluva o dieloŽaneta Štefaniková, Třebíčská 14, 066 01 HumennéZmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela – ušitie 16 ks sukňa, 16 ks blúzka a šaty pre dirigentku.20.05.201928.05.2019
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/221Dodatokč. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuSlovenská agentúra životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35 BratislavaPôvodná Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP k Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 - Predmet podpory NFP k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.20.05.201927.05.2019
37/2019Zmluva o poskytnutí dotácieRímskokatolícka cirkev, farnosť Strážske, Mierová 9, 072 22 Strážske, IČO: 35506059poskytnutie dotácie zo scváleného rozpočtu09.05.201921.05.2019
Kolektívna zmluvaZákladná organizácia Slovenského odborového zväzu pracovníkov verejnej správy Mesta Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážskeúprava postavenia odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán, pracovnoprávne vzťahy, platové podmienky zamestnancov, sociálna oblasť a sociálny fondu.14.05.201914.05.2019
36/2019Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Občianske združenie kolkárov a rekreačných športovcov Strážske, ul. Krivošťanská 517, 072 22 Strážske, 35563401poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske09.05.201914.05.2019
38/2019Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Slovenský rybársky zväz, Námestie osloboditeľov 66, 071 01 MichalovcePredmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske.09.05.201910.05.2019
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonuHELENSON s.r.o., Mukačevská 29, 08001 Prešov,Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o podmienkach realizácie produkcie hudobnej skupiny HEĽENINE OČI10.05.201910.05.2019
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitieĽudová hudba Miloša Goroľa, Osloboditeľov 627/9, 072 22 StrážskePredmetom zmluvy je vytvorenie umeleckého výkonu, produkcie skupiny ESTÁ na podujatí: XXIII. Strážčanský jarmok10.05.201910.05.2019
Počet záznamov: 673 (Strana 4 z 45) - << 1 2 3 4 5 6 7 >>