Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
31/2018Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010MMA – CROSSFIT, o.z., Mierová 196/44, 072 22 Strážske, IČO: 50658964Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske pre MMA – CROSSFIT, o.z.23.10.201826.10.2018
30/2018Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Oddiel kulturistiky a silového trojboja /OKaST/- Strážske, Ul. Mládeže 15, 072 22 Strážske, IČO: 35571047Predmetom zmluvy je poskytnutie 2. dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske na činnosť Oddielu kulturistiky a silového trojboja Strážske na rok 2018.16.10.201823.10.2018
zmluva o nájme + dodatok č. 1KOOR Východ, s.r.o., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO: 46523049prenájom budovy plynovej kotolne súpisné číslo 507 postavenej na pozemku s parcelným číslom 411/111.09.201711.09.2017
Dodatok č. 3 k zmluve o nájmeKOOR Východ, s.r.o., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO: 46523049V Prílohe č. 1 Stav majetku k Zmluve o nájme nehnuteľností a technologických zariadení uzatvorenej dňa 11.09.2017 sa vypúšťajú položky15.10.201823.10.2018
Dodatok č. 2 k zmluve o nájmeKOOR Východ, s.r.o., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO: 46523049V Článku III predmet zmluvy sa dopĺňa nový odsek 4.18.07.201818.07.2018
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a a dobudovania futbalovej infraštruktúry v meste StrážskeSlovenský futbalový zväz, Tomášikova 30e, 821 01 Bratislava, IČO: 00687308Predmetom tejto zmluvy je vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii národného športového projektu20.09.201822.10.2018
Dohoda o krátkodobom poskytnutí nebytového priestoru do užívaniaRaymond Kopka, Krivošťanská 369, 072 22 Strážskeprenájom nebytového priestoru17.10.201822.10.2018
Dohoda o krátkodobom poskytnutí nebytového priestoru do užívaniaMarek Michlovič, Vihorlatská 625/4, 072 22 StrážskeDohoda o krátkodobom poskytnutí nebytového priestoru do užívania09.10.201819.10.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajovMADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688poverenie sprostredkovateľa aby v jeho mene spracúval osobné údaje15.10.201815.10.2018
29/2018Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Športový klub Strážske, ŠK, Mládeže 2, 072 22 Strážske, IČO: 17077648Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske na podporu a rozvoj futbalu, reprezentácia Mesta Strážske.12.10.201815.10.2018
Darovacia zmluvaChemko, a. s. Slovakia, Pribinova 25, 811 09 Bratislava IČO: 36210625Chemko, a. S. Slovakia ako darca daruje 1 500,00 slovom jedentisícpäťsto eur a obdarovaný tento dar prijíma.03.10.201803.10.2018
5190040099Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie28.09.201803.10.2018
519004097Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie28.09.201803.10.2018
5190040101Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie28.09.201802.10.2018
519004098Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie03.10.201802.10.2018
5190040100Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie28.09.201802.10.2018
28/2018Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010OV Slovenský zväz chovateľovPoskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu24.09.201802.10.2018
Počet záznamov: 590 (Strana 4 z 40) - << 1 2 3 4 5 6 7 >>