Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
ST/TEN-01-11-2018/OV/2018Zmluva o dieloSTAVOCONZULT spol. s r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 44675488Zmena dispozície v objekte MsÚ v Strážskom05.11.201814.01.2019
1/2019Zmluva o poskytnutí služieb č. 1/2018Mestský podnik služieb Mesta Strážske, Nám. A. Dubčeka 300zabezpečenie činností súvisiacích s nakladaním s odpadmi04.01.201908.01.2019
5190040104Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie21.12.201802.01.2019
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/221Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v meste Strážske29.06.201811.07.2018
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/221Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fonfov EÚ, Karloveská 2, 84104 BratislavaZmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku14.02.201920.02.2019
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/221Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFPMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810Zosúladenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov s hodnotami uvedenými odborným hodnotiteľom21.12.201802.01.2019
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810Všeobecné ustanovenia20.09.201820.09.2018
Oznámenie Poskytovateľa č. 03/2018Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810Zmenené znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku20.09.201820.09.2018
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/221Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFPMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810zmena termínu začiatku realizácie aktivít projektu04.09.201811.09.2018
3/2018/CVČZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce BrekovObec Brekov, 226, IČO: 00322831Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na činnosť CVČ Družstevná 509, 07222 Strážske, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom mimo mesta Strážske.02.01.201902.01.2019
Zmluva o dieloJozef Jesenko, Fraňa Kráľa 574, 072 22 StrážskeZmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je hudobná produkcia DJ s licenciou a ozvučenie na Silvestra.27.12.201827.12.2018
7538/2018Zmluva o dodávke elektrinyMAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťanydodávka elektriny27.12.201827.12.2018
č.ZMLP-2017-340-000013Zmluva o dodávke a odbere teplaKOOR Východ, s.r.o., Potočná 1, 040 O 1 Košice, IČO: 46523049Zmluva o dodávke a odbere tepla18.12.201718.12.2017
ZMLP-2017-340-000013Dodatok č. 1KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1, 040 O 1 Košice, IČO: 46523049zmena článku č. 1., ods.319.12.201819.12.2018
33/2018Zmluva o poskytnutí dotácieMestský bežecký oddiel ul. Komenského 669, 072 22 Strážske, IČO: 35573406poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu17.12.201818.12.2018
Zmluva o dieloZbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v KošiciachZabezpečenie vystúpenia Zboru13.12.201813.12.2018
Z201855047_ZKúpna zmluvaSTEBERG s.r.o., Sídlo: č.292, 92592 Topoľnica, Slovenská republika, IČO: 46604049Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v meste13.12.201813.12.2018
519004103Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie02.12.201810.12.2018
Zmluva o prenájme nebytových priestorovVšeobecná úverová banka a. s. , Mlynské nivy 1, 82990 BratislavaPrenajímateľ týmto za podmienok uvedených v tejto Zmluve prenajíma Nebytové priestory Nájomcovi za účelom inštalácie a prevádzky bankomatu.01.12.201805.12.2018
32/2018Kúpna zmluvaIrena Cmarová, Krivošťanská 363/9, 07222 Strážskepredmetom tejto zmluvy je pozemok regustra KN-C parcela číslo 1699,16.11.201823.11.2018
zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanieMesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 07101 MichalovcePredmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ12.11.201816.11.2018
Počet záznamov: 598 (Strana 3 z 40) - << 1 2 3 4 5 6 >>