Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Územný plán mesta Strážske

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.
(zdroj: http://www.uzemneplany.sk/)
Súvisiace predpisy
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 47 o záväznej časti územného plánu mesta Strážske  (0.07 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2008 o zmenách a doplnkoch záväznej časti ÚPN mesta Strážske  (0.03 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 1/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 3 územného plánu mesta Strážske  (0.22 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta strážske  (14.53 MB)
Názov Popis PDF formát 
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 7 komplexný návrh (0.64 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 4, č. 10 vyhodnotenie perspektívneho použitia PP na nepoľnohospodárske účely (0.89 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 9 komplexný návrh (1.69 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 10, č. 4 návrh technickej infraštruktúry energetika telekomunikácie (0.99 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 10, č. 4 návrh technickej infraštruktúry vodné hospodárstvo (0.99 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 10, č. 4. návrh verejnej dopravy (1.00 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 10, č. 4. komplexný návrh (1.09 MB)
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta StrážskeVyhodnotenie pripomienkového konania dotknutých orgánov k výsledkom prerokovania návrhu ZaD ÚPN mesta Strážske (7.76 MB)
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta StrážskeNávrh verejného technického vybavenia (0.54 MB)
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta StrážskeKomplexný návrh verejnej dopravy (0.53 MB)
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta StrážskeNávrh verejného technického vybavenia (0.40 MB)
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta StrážskeKomplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (0.59 MB)
Územný plán mesta StrážskeŠiršie vzťahy (1.23 MB)
Územný plán mesta StrážskeNávrh UPN, mierka 1:10000 (2.55 MB)
Územný plán mesta StrážskeVyhodnotenie PPF (5.23 MB)
Počet záznamov: 114 (Strana 7 z 8) - << 4 5 6 7 8 >>