Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Územný plán mesta Strážske

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.
(zdroj: http://www.uzemneplany.sk/)
Súvisiace predpisy
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 47 o záväznej časti územného plánu mesta Strážske  (0.07 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2008 o zmenách a doplnkoch záväznej časti ÚPN mesta Strážske  (0.03 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 1/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 3 územného plánu mesta Strážske  (0.22 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta strážske  (14.53 MB)
Názov Popis PDF formát 
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeLokalita č. 1 (0.62 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeZoznam lokalít enviromentálnych záťaží (0.67 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeVýkres č. 1 - komplexný návrh (0.36 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeZoznam riešených lokalít schéma verejnoprospešných stavieb (0.72 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeZmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja mesta Strážske (1.17 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeVyhodnotenie stavebných a iných zámerov na PPF a LPF (1.61 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeSprievodná správa (3.44 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeZáväzná časť (2.26 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeVyhodnotenie stavebných návrhov a iných zámerov na PP (2.34 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeSprievodná správa (11.57 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č.15 návrh technickej infraštruktúry (0.73 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokkalita č. 16 komplexný návrh (0.70 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 15 vyhodnotenie persp. použitia PP na nepoľnohospodárske účely (0.58 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 15 komplexný návrh (0.97 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 12 komplexný návrh (1.34 MB)
Počet záznamov: 95 (Strana 4 z 7) - << 1 2 3 4 5 6 7 >>