Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
Zmluva o dieloŽaneta Štefaniková, Třebíčská 14, 066 01 HumennéZmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela – ušitie 16 ks sukňa, 16 ks blúzka a šaty pre dirigentku.20.05.201928.05.2019
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/221Dodatokč. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuSlovenská agentúra životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35 BratislavaPôvodná Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP k Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 - Predmet podpory NFP k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.20.05.201927.05.2019
37/2019Zmluva o poskytnutí dotácieRímskokatolícka cirkev, farnosť Strážske, Mierová 9, 072 22 Strážske, IČO: 35506059poskytnutie dotácie zo scváleného rozpočtu09.05.201921.05.2019
Kolektívna zmluvaZákladná organizácia Slovenského odborového zväzu pracovníkov verejnej správy Mesta Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážskeúprava postavenia odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán, pracovnoprávne vzťahy, platové podmienky zamestnancov, sociálna oblasť a sociálny fondu.14.05.201914.05.2019
36/2019Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Občianske združenie kolkárov a rekreačných športovcov Strážske, ul. Krivošťanská 517, 072 22 Strážske, 35563401poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske09.05.201914.05.2019
38/2019Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Slovenský rybársky zväz, Námestie osloboditeľov 66, 071 01 MichalovcePredmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske.09.05.201910.05.2019
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonuHELENSON s.r.o., Mukačevská 29, 08001 Prešov,Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o podmienkach realizácie produkcie hudobnej skupiny HEĽENINE OČI10.05.201910.05.2019
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitieĽudová hudba Miloša Goroľa, Osloboditeľov 627/9, 072 22 StrážskePredmetom zmluvy je vytvorenie umeleckého výkonu, produkcie skupiny ESTÁ na podujatí: XXIII. Strážčanský jarmok10.05.201910.05.2019
Zmluva o umiestnení reklamyAgrovýkrm Spiš, s.r.o., Boleráz 413, 919 08 Boleráz, IČO: 36 244 180Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa umiestniť na zariadení, resp. objekte vo vlastníctve obstarávateľa reklamu propagujúcu objednávateľa.09.05.201910.05.2019
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorovVšeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 829 90 BratislavaČlánok 8. doba nájmu a jeho ukončenie sa mení12.04.201907.05.2019
VP/19/03633/001Hromadná licenčná zmluvaSOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam: Rastislavová 3, 82108 BratislavaPredmetom tejto Zmluvy je udelenie súhlasu - licencie Používateľovi podľa ustanovenia§ 19, ods. 4, písm. D Autorského zákona v súlade s nižšie dohodnutým spôsobom použitia18.04.201906.05.2019
5190040361Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie30.04.201902.05.2019
34/2019Zmluva o nájme nebytových priestorovAnna Bačovčinová, Mierová 629/83, 072 22 Strážske, IČO: 52263231miestnosť č. 20 so sociálnym zariadením, sklad, zádverie o celkovej podlahovej ploche 32 m224.04.201924.04.2019
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Dodatokč. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia SR Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 BratislavaZmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 27.03.2017, evidovanej pod číslom: KŽP-PO4-SC431-2015-6/123 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách15.04.201918.04.2019
NZ1€ 6/2019/RCVZmluva o nájme plynárenského zariadeniaSPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 BratislavaPrenajímateľ je vlastníkom plynárenského zariadenia špecifikovaného v čl. 1.2. tejto zmluvy.02.04.201908.04.2019
Počet záznamov: 696 (Strana 6 z 47) - << 3 4 5 6 7 8 9 >>