Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Úradná tabuľa

thumb

Verejná vyhláška

Zvolávateľ: Roľnícke družstvo Voľa IČO: 31 722 041 ako vlastník a splnomocnený zástupca vlastníkov dotknutých poľovných pozemkov

thumb

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1691, vedenom Okresným úradom Michalovce - Katastrálny odbor, Okres: Michalovce, Obec: STRÁŽSKE, katastrálne územie: Strážske, a to: byt č. 15 na 3. p. vo vchode 253 bytového domu so súpisným číslom 253,

Počet záznamov: 246 (Strana 3 z 17) - << 1 2 3 4 5 6 >>
Najnovšie schválené VZN
  • Dodatok č. 2 k VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi  (0.18 MB)
Zoznam daňových dlžníkov
Rozpočet mesta
  • Rozpočet mesta Strážske na roky 2020 - 2022  (0.75 MB)
Informácia pre občana: Mesto Strážske, v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje občanov, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 dosiahla hodnotu 28,28 %.
Z toho pre mesto vyplýva sadzba za uloženie jednej tony zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládke v roku 2021 27 eur, čo je oproti roku 2020 nárast o 107,7 %.