Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznam o výberovom konaní

Mesto Strážske, A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske zastúpené primátorom Patrikom Magdoškom, vyhlasuje výberové konanie na 4 pracovné miesta pre člena Miestnej občianskej a preventívnej služby Strážske:
Výberové konanie sa uskutoční dňa 21. septembra 2023 o 10.00 hod. v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu v Strážskom.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Strážske, Mestský úrad, A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske. Obálku označte: „VK MOaPS“. Žiadosti zaslané e-mailom nebudú akceptované.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 12.9.2023 do 12.00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
• Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, (uviesť telefonický kontakt za účelom oznámenia o možnosti účasti príp. neúčasti na výberovom konaní)
• životopis uchádzača
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu
• doklad o bezúhonnosti – čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• dobrý zdravotný stav( doklad o zdravotnom stave, lekárska prehliadka)

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena miestnej občianskej a preventívnej služby sú:
-ukončené základné, stredné, prípadne vyššie vzdelanie – výhoda,
-znalosť slovenského jazyka, maďarského jazyka , rómskeho jazyka a rusínskeho jazyka- výhoda,
-absolvovanie kurzu prvej pomoci – výhoda,
-preukaz odbornej spôsobilosti SBS – výhoda.

Výberové kritériá:
- 18 rokov veku v deň výberového konania
- ukončená povinná školská dochádzka v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov
- uchádzač nesmie byť právoplatne odsúdený:
a) za trestný čin podľa „1.hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č.300/2005 Z. z.
b) akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.
- znalosť jazyka cieľovej skupiny (napr. maďarsky jazyk, rómsky jazyk, rusínsky jazyk)
- znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity)
- akceptácia zo strany komunity
- trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda
- predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky – výhoda
Doplňujúce výberové kritériá: -motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením,
-aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,
-schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií,
-komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť.
O osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike. Mesačná hrubá mzda: minimálna mzda
Výberového konania sa môžu zúčastniť iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a majú riadne odovzdanú žiadosť.
Každý úspešný uchádzač, s ktorým mesto uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorú dosvedčuje predložením výpisu z registra trestov (záujemca nespĺňa kritérium bezúhonnosti, ak bol odsúdený alebo priznal vinu za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti a proti rodine a mládeži) nie starším ako tri mesiace.
Miestom výkonu práce je územie mesta Strážske.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je: 01.10.2023.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje Zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
Mesto Strážske si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a tiež si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Kontakt na poskytnutie informácií: Tel.: 056/6886942, Email: lubica.sivakova@strazske.sk

Strážske dňa 23.8.2023

Patrik Magdoško primátor mesta

Dokument na stiahnutie: Výberové konanie "MOaPS"