Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Zisťovanie  o financiách a spotrebe domácností 2023

Národná banka Slovenska v spolupráci Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey). Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácnosti v eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úsporya dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadĺženosť domácností, prístupnosť získania úveru, atď. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému.

Zisťovanie sa uskutoční v období od októbra 2023 do konca januára 2024.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných 651 samospráv, medzi nimi aj mesto Strážske.  Do zisťovania je zaradených takmer 4 000 domácností.

V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením ako aj pozývacím listom podpísaným výkonným riaditeľom NBS a predsedom Štatistického úradu SR. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké účely nekomerčného charakteru. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákon č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosti o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 055/6410 239, 0905 856 509 - Ing. Eva Modráková, vedúca oddelenia.

Ing. Zlata Jakubovie, CSc., generálna riaditeľka sekcie, Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici.

Dokument na stiahnutie:Zisťovanie HFCS