Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva zo dňa 28. 11. 2022

Program MsZ 1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného primátora
7. Voľba návrhovej, mandátnej a volebnej komisie
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ
9. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2,3,5 Zákona č. 369/1990 Zb.
10. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
11. Voľba predsedov zriadených komisií mestského zastupiteľstva
12. Určenie platu primátora mesta
13. Schválenie sobášiacich
14. Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2018 – 2022
15. Diskusia
16. Záver