Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva

Program MsZ 238/20181. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva pre funkčné obdobie 2018 - 2022
7. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie 2018 - 2022
8. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva pre funkčné obdobie 2018 - 2022
9. Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 3/2018
10. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na II. polrok 2018
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2018
12. Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2019 - 2021
13. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2017 v RO a PO
14. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole pokladničných operácií v Mestskom podniku služieb mesta Strážske
15. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole poistenia majetku mesta
16. Informácie zo zasadnutí komisií
17. Interpelácie poslancov
18. Diskusia – Rôzne
19. Záver