Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 9. 3. 2023

Program MsZ 272/20231. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Informácia o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s. r. o. byty, teplo a iné služby Michalovce za rok 2022
7. Informácia o stave tepelného hospodárstva Mesta Strážske – KOOR Východ, s. r. o.
8. Správa o činnosti MsP za rok 2022
9. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2022
10. Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2022
11. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2023
12. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný  program Mestského zastupiteľstva v Strážskom na I. polrok 2023
13. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2022
14. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti k 09.03.2023
15. Návrh na delegovanie členov za zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ, ZŠ,CVČ, ZUŠ
16. Memorandum o spolupráci medzi Mestom Strážske a Slovenským zväzom ľadového hokeja
17. Dodatok č.2 k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi Mestom Strážske a Tamalex, s. r. o., Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance
18. Návrh na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko,a.s.
19. Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta pre športové kluby na rok 2023
20. Informácie zo zasadnutí komisií
21. Interpelácie poslancov
22. Diskusia-Rôzne
23. Záver