Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 27.9.2018

Program MsZ 239/20181. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2018
7. Štatistika finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2018
8. Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 4/2018
9. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za I. polrok 2018
10. Prehľad o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení k 30.06.2018
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o určení názvu ulice na území mesta Strážske
12. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
13. Návrh Dodatku č. 5 k Vnútornému predpisu č. 7/2005 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Strážske
14. Návrh Štatútu novín „Naše mesto“
15. Návrh textu do kroniky mesta za rok 2015
16. Informácia o predložení Správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske za rok 2017/2018
17. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole nedaňových príjmov - EK 292 008 z lotérií a iných podobných hier
18. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov na MsÚ
19. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly hospodárnosti pri nakladaní s majetkom mesta v ZŠ
20. Informácie zo zasadnutí komisií
21. Interpelácie poslancov
22. Diskusia - Rôzne
23. Záver