Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 27.6.2019

Program MsZ 245/20191. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca MsZ Ing. Stanislava Demka
5. Oznámenie o nastúpení náhradníka
6. Zloženie sľubu náhradníka za poslanca MsZ na uvoľnený mandát
7. Kontrola plnenia uznesení
8. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
9. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu “Vodozádržné opatrenia ako podpora zlepšenia klímy v meste Strážske“
10. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania projektu „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v meste Strážske“
11. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu „Materská škola Strážske prístavba a rekonštrukcia“
12. Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2019
13. Správa o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení k 31.12.2018
14. Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2020 - 2022
15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2019
16. Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí MsZ v Strážskom na II. polrok 2019
17. Správa hlavného kontrolóra z kontroly zúčtovania a použitia vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2018
18. Správa hlavného kontrolóra o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 v RO a PO
19. Správa hlavného kontrolóra z kontroly výdavkov na materiál v hlavnej činnosti MsPS
20. Správa hlavného kontrolóra z kontroly výdavkov na servis, údržbu a opravy áut na MsÚ
21. Informácie zo zasadnutí komisií
22. Interpelácie poslancov
23. Diskusia-Rôzne
24. Záver