Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 24. 02. 2022

Program MsZ 265/2022 1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Informácia o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení  Domspráv s.r.o. byty, teplo a iné služby Michalovce za rok 2021
7. Informácia o stave tepelného hospodárstva Mesta Strážske -KOOR Východ s.r.o.
8. Návrh VZN o nakladení s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
9. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
10. Zrušenie uznesenia a prijatie nového uznesenia k projektu:
„Výstavba kompostoviska v Meste Strážske”
11. Návrh na schvaľovanie strategického dokumentu
„Nízkouhlíková stratégia Mesto Strážske”
12. Návrh na odpísanie nevymožiteľných daňových pohľadávok z účtovnej evidencie
13. Správa o činnosti MsP za rok 2021
14. Návrh textu do kroniky mesta Strážske za rok 2020
15. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi- správa za rok 2021
16. Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2021
17. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2022
18. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2021
19. Informácie zo zasadnutí komisií
20. Interpelácie poslancov
21. Diskusia-Rôzne
22. Záver