Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 21. 6. 2023

Program MsZ 1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Návrh Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2022
7. Návrh na dofinancovanie neoprávnených nákladov a spoluúčasť na financovaní projektu „Výstavba Zberného dvora v meste Strážske“ a projektu „Výstavba kompostoviska v meste Strážske“
8. Plán zapojenia sa mesta Strážske k pripravovaným výzvam/vyhláseným výzvam o NFP
9. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v meste Strážske“
10. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2023
11. Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2024-2026
12. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 31.12.2022
13. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2023 pre MsPS mesta Strážske
14. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Strážske na roky 2023 - 2030
15. Správa o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení k 31.12.2022
16. Návrh textu do kroniky mesta za rok 2021
17. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2023
18. Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí MsZ v Strážskom na II. polrok 2023
19. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti k 21.06.2023
20. Informácie zo zasadnutí komisií
21. Interpelácie poslancov
22. Diskusia-Rôzne
23. Záver