Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 20.06.2024

P r o g r a m:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov

3. Schválenie programu zasadnutia MsZ

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ

6. Návrh Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2023

7. Návrh na 2.zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2024

8. Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2025-2027

9. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 31.12.2023

10. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2024 pre MsPS mesta Strážske

11. Správa o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení k 31.12.2023

12. Prehľad projektov mesta Strážske

13. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Regenerácia vnútroblokového priestoru Okružná – Družstevná, Strážske“

14. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Obnova Materskej školy v Strážskom“

15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2024

16. Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí MsZ v Strážskom na II. polrok 2024

17. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Strážske od posledného plánovaného rokovania mestského zastupiteľstva

18. Informácie zo zasadnutí komisií

19. Interpelácie poslancov

20. Diskusia-Rôzne

21. Záver