Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. 12. 2022

Program MsZ 271/20221. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2022
7. Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 3/2022
8. Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov za pobyt detí v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti centra voľného času, školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach
9. Návrh VZN č. ../2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených a území mesta Strážske na rok 2023
10. Návrh VZN č. ../2022, ktorým sa ruší VZN č. 3/2012 o ochrane životného prostredia a Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o ochrane životného prostredia
11. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti k 15.12.2022
- Správa o výsledku kontroly č. 10/2022
- Správa o výsledku kontroly č. 12/2022
- Správa o výsledku kontroly č. 13/2022
- Správa o výsledku kontroly č. 15/2022
12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023
13. Návrh na formálne predĺženie dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky 2016 – 2022“
14. Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2023 - 2025
15. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Strážske na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024-2025
16. Návrh na zloženie komisií
17. Informácie zo zasadnutí komisií
18. Interpelácie poslancov
19. Diskusia-Rôzne
20. Záver