Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 14. 9. 2023

Program MsZ 1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2023
7. Plnenie finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2023
8. Zrušenie Uznesenia č. 267/2022 bod B/11 zo dňa 12.05.2022 Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP310010CFB5 na sprostredkovateľský orgán v rámci výzvy nasledovne:
- kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32
- názov projektu: Výstavba kompostoviska v meste STRÁŽSKE
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanovená z celkových oprávnených výdavkov 558 878,90 € predstavuje čiastku 27 943,95 €
- financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu
9. Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 2/2023
10. Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov za pobyt detí v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti centra voľného času, školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach.
11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk
12. Žiadosť o schválenie dlhodobého nájmu a možnosti budúceho prevodu vlastníckeho práva k pozemku pre účel výstavby stanice záchrannej zdravotnej služby
13. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správa za I. polrok 2023
14. Správa hlavného kontrolóra kontrolnej činnosti k 14.09.2023
15. Informácie zo zasadnutí komisií
16. Interpelácie poslancov
17. Diskusia-Rôzne
18. Záver