Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 14.07.2022

Program MsZ 268/2022 1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva pre funkčné obdobie 2022 - 2026
7. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie 2022 - 2026
8. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva pre funkčné obdobie 2022 - 2026
9. Návrh Dodatku č. 2 k Vnútornému predpisu č. 2/2010 - Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Strážskom
10. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 31.12.2021
11. Zmena rozpočtu č. 1/2022 pre MsPS mesta Strážske – návrh
12. Návrh na rozšírenie organizačnej štruktúry MsPS mesta Strážske
13. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 04/2022 – Kontrola zúčtovania poskytnutých preddavkov na Mestskom úrade Strážske
14. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 06/2022 – Kontrola vybraných pokladničných operácií na Mestskom úrade Strážske
15. Správa hlavného kontrolóra výsledku kontroly č. 07/2022 - Kontrola poistenia spravovaného majetku na Mestskom podniku služieb mesta Strážske
16. Informácie zo zasadnutí komisií
17. Interpelácie poslancov
18. Diskusia – Rôzne
19. Záver