Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 13.10.2021

Program MsZ 262/20211. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2021
7. Plnenie finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2021
8. Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 3/2021
9. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov od zákonných  zástupcov za pobyt detí v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti centra voľného času, školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach
10. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správa za I. polrok 2021
11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Strážske
12. Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Strážske - návrh
13. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutí mestského zastupiteľstva konaných v roku 2020
14. Správa hlavného kontrolóra z kontroly aktuálnosti vnútorných predpisov a smerníc na mestskom úrade
15. Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov na špeciálne služby
16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly procesu výstavby parkoviska pri FŠ a jeho súlad s platnými normami a VZN mesta
17. Správa hlavného kontrolóra o kontrole dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na mestskom úrade
18. Informácie zo zasadnutí komisií
19. Interpelácie poslancov
20. Diskusia-Rôzne
- Dotácie na kultúrne podujatie podnikateľským subjektom
21. Záver