Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 12. 12. 2019

Program MsZ 249/20191. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4/2019
7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske
8. Návrh VZN č. ../2019 o miestnych daniach
9. Návrh VZN č. ../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
10. Návrh VZN č. ../2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2020
11. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu „Výstavba kompostoviska v meste Strážske“
12. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu „Výstavba zberného dvora v meste Strážske“
13. Návrh rozpočtu Mesta Strážske na roky 2020 - 2022
14. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2019
15. Správa hlavného kontrolóra z kontroly uzavretých zmlúv o prenájme nebytových priestorov
16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v rozpočtových organizáciách a MsPS
17. Správa hlavného kontrolóra z kontroly dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám na MsÚ
18. Správa hlavného kontrolóra z kontroly výdavkov na verejné obstarávania – EK 637005 špeciálne služby
19. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2020
20. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva v Strážskom na 1. polrok 2020
21. Interpelácie poslancov
22. Diskusia-Rôzne
23. Záver