Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 12. 05. 2022

Program MsZ 267/2022 1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Záverečný účet mesta Strážske za rok 2021
7. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2022
8. Zrušenie uznesenia a prijatie nového uznesenia k projektu „Výstavba kompostoviska v meste Strážske“.
9. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu „Regenerácia vnútro blokového priestoru Okružná – Družstevná, Strážske
10. Správa o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení k 31.12.2021
11. Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2023-2025
12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2022
13. Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí MsZ v Strážskom na II. polrok 2022
14. Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly použitia vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2021
15. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly dodržiavania Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v ZUŠ
16. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2021 v MŠ, ZUŠ, CVČ
17. Informácie zo zasadnutí komisií
18. Interpelácie poslancov
19. Diskusia-Rôzne
20. Záver