Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 10. 12. 2020

Časť 1.

Časť 2.

Program MsZ 255/2020
 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2020
 7. Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 3/2020
 8. Návrh VZN č. ../2020 o miestnych daniach
 9. Návrh VZN č. ../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
 10. Návrh VZN č. ../2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2021
 11. Návrh rozpočtu Mesta Strážske na roky 2021 - 2023
 12. Návrh VZN č. ./2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2021
 14. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva v Strážskom na 1. polrok 2021
 15. Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov – EK 633 001 Výdavky na interiérové vybavenie
 16. Správa hlavného kontrolóra o kontrole dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám v MsPS, MŠ a ZUŠ
 17. Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných príjmov – EK 222003 za porušenie predpisov a EK 292017 z vratiek
 18. Informácie zo zasadnutí komisií
 19. Interpelácie poslancov
 20. Diskusia-Rôzne
 21. Záver