Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 09.12.2021

Program MsZ 263/2021 1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2021
7. Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4/2021
8. Návrh VZN č. ../2021 o miestnych daniach
9. Návrh VZN č. ../2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
10. Návrh VZN č. ../2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2022
11. Návrh rozpočtu Mesta Strážske na roky 2022 - 2024
12. Návrh na schválenie Vstupnej správy pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Strážske na roky 2022 – 2030
13. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu „Zvýšenie kvality služieb a hygienického štandardu Viacúčelovej sály v meste Strážske“
14. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2022
15. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva v Strážskom na 1. polrok 2022
16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov – EK 637 015 poistné
17. Správa hlavného kontrolóra z kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu na mestskom úrade
18. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia opatrení z kontrol vykonaných v roku 2020
19. Informácie zo zasadnutí komisií
20. Interpelácie poslancov
21. Diskusia-Rôzne
- Informácia k nízkouhlíkovej stratégii
22. Voľba hlavného kontrolóra mesta Strážske
23. Záver