Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 06. 05. 2021

Program MsZ 257/20211. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Návrh riešení zberu a nakladania s odpadmi v meste Strážske
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
7. Návrh na odpísanie nevymožiteľných daňových pohľadávok z účtovnej evidencie
8. Záverečný účet mesta Strážske za rok 2020
9. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2021
10. Správa o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení k 31.12.2020
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2021
12. Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí MsZ v Strážskom na II. polrok 2021
13. Správa hlavného kontrolóra z kontroly kapitálových výdavkov EK 716- prípravná a projektová dokumentácia
14. Správa hlavného kontrolóra z kontroly vybraných pokladničných operácií na MsÚ
15. Správa hlavného kontrolóra o kontrole vybavovania sťažností a petícií v ZŠ a MsPS
16. Informácie zo zasadnutí komisií
17. Interpelácie poslancov
18. Diskusia-Rôzne
19. Záver