Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 06. 10. 2022

Program MsZ 269/20221. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2022
7. Plnenie finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2022
8. Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 2/2022
9. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov od zákonných  zástupcov za pobyt detí v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti centra voľného času, školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach.
10. Návrh VZN č../2022, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Strážske
11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2022 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb
12. Prerokovanie Protokolu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly „Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy“
13. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správa za I. polrok 2022
14. Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov FK 06.2.0 EK 635006 údržba budov, objektov alebo ich častí na Mestskom úrade Strážske
15. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom Strážske za prvý polrok 2022
16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly dodržiavania Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach mestskej samosprávy za obdobie roka 2021
17. Informácie zo zasadnutí komisií
18. Interpelácie poslancov
19. Diskusia-Rôzne
20. Záver