Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva v Strážskom zo dňa 04. 06. 2020

Program MsZ 251/20201. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Informácia o hospodárení MsPS mesta Strážske k 31.12.2019
7. Záverečný účet mesta Strážske za rok 2019
8. Návrh na I. zmenu rozpočtu MsPS mesta Strážske rozpočtovým opatrením č.1/2020
9. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2020
10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
11.Správa o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení k 31.12.2019
12. Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2021 - 2023
13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2020
14. Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí MsZ v Strážskom na II. polrok 2020
15. Návrh textu do kroniky mesta za rok 2018
16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly zúčtovania a použitia vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2019
17. Správa hlavného kontrolóra z kontroly pokladničných operácií v Mestskom podniku služieb
18. Správa hlavného kontrolóra z kontroly zúčtovania poskytnutých preddavkov na MsÚ
19. Správa hlavného kontrolóra z kontroly nedaňových príjmov – 221 004 ostatné poplatky (stavebná správa, životné prostredie)
20. Správa hlavného kontrolóra z kontroly výdavkovej položky EK 637 003 – propagácia, reklama, inzercia na MsÚ 
21. Informácie zo zasadnutí komisií
22. Interpelácie poslancov
23. Diskusia-Rôzne
24. Záver